สมุนไพรกับสิว

. ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÃþ¤Ø³¢ÁÔ鹪ѹ㹡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔÇ âç¾ÂÒºÒÅÊÁà´ç¨¾ÃÐÂؾÃÒª¸ÒµØ¾¹Á ¨.¹¤Ã¾¹Á

 แผ่นแปะติดฝ่าเท้า

¹¾. ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì        á¾¾Ò¹Ôª

ÇÃóՠ                    ³ ˹ͧ¤ÒÂ

´Ãسՠ                 Áѹ·Ð

ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹ì           ªÕÇàÃ×ͧâè¹ì

ÇÃÒÇÔ·Âì              äÊÂÊÁºÑµÔ

º·¤Ñ´ÂèÍ

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÃþ¤Ø³¢ÁÔ鹪ѹ㹡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔÇ  ÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ìà¾×èÍ·´ÊͺÊÃþ¤Ø³ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔÇàÁ×èÍ·ÒÊÒÃÅÐÅÒ¢ÁÔ鹪ѹà»ÃÕºà·Õº¡Ñº¡Ã³ÕäÁè·Ò  â´ÂàÅ×Í¡µÑÇÍÂèҧẺâ¤ÇµéÒ㹡ÅØèÁÇÑÂÃØè¹·Õèà»ç¹ÊÔǡѺ¡ÅØèÁÍÒÂØÊÙ§ÁÒ 52 ¤¹ 83 ¤ÙèËÑÇÊÔÇà»ÃÕºà·Õº´éÇÂÇԸըѺ¤ÙèÊÔÇ㹤¹à´ÕÂǡѹ â´Âã¹áµèÅФÙè¢Í§ËÑÇÊÔǨÐÁÕàÁç´Ë¹Ö觷ҴéÇ¢ÁÔ鹪ѹ ÍÕ¡àÁç´Ë¹Öè§äÁè·Ò µÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ 2 ÊÑ»´ÒËì¢Öé¹ä» ¼Å»ÃÒ¡¯ÇèÒ ËÑÇÊÔÇ·Õè·Ò´éÇ¢ÁÔ鹪ѹÂغàÃçÇ¡ÇèÒ ËÒÂàÃçÇ¡ÇèÒ ¨Ó¹Ç¹ËÑÇÊÔÇËÒÂÁÒ¡¡ÇèÒ àÁ×èÍà»ÃÕºà·Õº¡ÑºäÁè·Ò  ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔÇ´éÇ¢ÁÔ鹪ѹ¨Ö§à»ç¹ÇÔ¸Õ¡Ò÷ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ »ÃÐËÂÑ´ áÅÐËÒä´é§èÒÂã¹»ÃÐà·È

º·¹Ó

ÊÔÇà»ç¹âä·Õ辺ºèÍÂÁÒ¡ã¹ÇÑÂÃØè¹  ÁÑ¡¨Ðà»ç¹àÁ×èÍà¢éÒÊÙè˹ØèÁÊÒÇáÅШÐà»ç¹Áҡ㹪èǧÍÒÂØ 17 – 18 »Õ (ÊÓËÃѺ¼ÙéË­Ô§) 19 »Õ (ÊÓËÃѺ¼ÙéªÒÂ)  ¨Ò¡¹Ñ鹨ФèÍ·ØàÅÒŧ¨¹¡ÃзÑè§ÍÒÂØÁÒ¡¡ÇèÒ 25 »Õ ¢Öé¹ä»¡ç¨ÐËÒÂä´éàͧà»ç¹ÊèǹãË­è áµèºÒ§¤¹à»ç¹¨¹àÃ×éͧÃѧ¨¹¶Ö§ÍÒÂØ 40 – 50 »Õ ÊÔÇà»ç¹âä·ÕèäÁèÁÕÀÒÇÐá·Ã¡«é͹ÃéÒÂáç áµèÍÒ¨·ÓãËéãºË¹éÒÁÕá¼Åà»ç¹ ËÃ×ͼÔÇ˹éÒ¢ÃØ¢ÃÐ ·ÓãËéàÊÕºؤÅÔ¡ÀÒ¾ ¢Ò´¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ã¹µ¹àͧ ºÒ§ÃÒÂá¡ÐÊÔÇáÅéÇà¡Ô´ÀÒÇеԴàª×éÍÅØ¡ÅÒÁä»·ÕèÊÁͧà»ç¹½Õã¹ÊÁͧ¶Ö§á¡è¤ÇÒÁµÒ ªÒÂË­Ô§ÁÕâÍ¡ÒÊà»ç¹ä´éà·èÒ æ ¡Ñ¹ áµè¼ÙéªÒÂÁÑ¡¨Ðà»ç¹Ãعáç¡ÇèÒ (1)

¤¹·Õèà»ç¹ÊÔÇÁÑ¡¨Ð¢Ç¹¢ÇÒÂËÒÂÒÁÒÃÑ¡ÉÒ ÁÕÃÒ¤ÒÊèǹãË­èà»ç¹¼ÅÔµÀѳ±ì·Õè¼ÅԵ㹵èÒ§»ÃÐà·È ÁÕÃÒ¤Òᾧ·ÓãËéÊÔé¹à»Å×ͧà§Ô¹µÃÒà»ç¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ªÒǪ¹º·ÃÙé¨Ñ¡¹ÓÊÁعä¾Ãª¹Ô´Ë¹Ö觪×èÍ ¢ÁÔ鹪ѹ â´Â¹ÓàÍÒà˧éҢͧ¢ÁÔ鹪ѹÁÒ¢Ù´ãËéÅÐàÍÕ´áÅéÇãªé·ÒºÃÔàdz·Õèà»ç¹ÊÔÇ«Öè§ä´é¼Åà»ç¹·Õè¾Í㨠áµèÂѧäÁèÁÕ¼Ùéã´ÈÖ¡ÉÒÊÃþ¤Ø³  ¢Í§ÊÁعä¾ÃµÑǹÕéÍÂèÒ§¨ÃÔ§¨Ñ§µÒÁËÅÑ¡ÇÔªÒ¡Òà à»ç¹à¾Õ§¤ÓºÍ¡àÅèÒÊ׺µè͡ѹÁÒÇèÒ ¢ÁÔ鹪ѹÁÕÊÃþ¤Ø³ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔÇ ºÓÃا¼ÔÇ

¼ÙéÇÔ¨ÑÂÁÕ¤ÇÒÁʹ㨷Õè¨ÐÈÖ¡ÉÒÊÃþ¤Ø³¢Í§ÊÁعä¾ÃµÑǹÕéà¾ÃÒÐà»ç¹ÊÁعä¾Ã¾×鹺éÒ¹ËÒä´é§èÒ ÃÒ¤Ò¶Ù¡ ¶éÒÁÕÊÃþ¤Ø³´Õ¨ÃÔ§¡ç¨Ðà»ç¹»ÃÐ⪹ìµèÍ»ÃЪҪ¹ Êѧ¤Á áÅлÃÐà·ÈªÒµÔ ã¹´éҹŴ¡ÒùÓà¢éÒÂÒÃÑ¡ÉÒÊÔÇ ¡Ñº·Ñé§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃá¾·Âìä·Â㹡ÒùӷÃѾÂÒ¡Ãã¹»ÃÐà·ÈÁÒãªéãËéà¡Ô´»ÃÐ⪹ìÊÙ§ÊØ´

ÇÑÊ´ØáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ

¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃǨ¹ÓÃèͧ¾ºÇèÒ¤¹·Õèà»ç¹ÊÔÇÁÕÍÒÂØÃÐËÇèÒ§ 14 – 16 »Õ «Öè§ÍÂÙè㹪èǧÇÑÂÃØè¹ ÍÒÂØÊÙ§¡ÇèÒ¹Õ龺¹éÍÂÁÒ¡áÅеèÓ¡ÇèÒ¹Õéà¡×ͺäÁ辺àÅ ¡ÒÃàÅ×Í¡¡ÅØèÁµÑÇÍÂèÒ§¨Ö§ãªéÇÔ¸ÕàÅ×͡Ẻâ¤ÇµéÒ㹡ÅØèÁÇÑÂÃØè¹¾ºÊÔÇÁÒ¡  ãªéÇÔ¸ÕÊØèÁÁҨӹǹ˹Öè§ ÊÓËÃѺ¡ÅØèÁ·ÕèÍÒÂØÊÙ§¢Öé¹ä»¾ºÊÔǹé֧ͨãªéÇÔ¸ÕàÅ×͡ẺºÑ§àÍÔ­ ¶éÒ¾º¡ç¨ÐªÇ¹à¢éÒÃèÇÁâ¤Ã§¡Òà ä´éµÑÇÍÂèÒ§·Ñé§ËÁ´ 2 ¡ÅØèÁâ´Â¨Ñº¤Ùè¡Ñ¹ (matching) ËÑÇÊÔÇã¹áµèÅФ¹¨ÐÁÕÅѡɳФÅéÒ¡ѹÁÒ¡·ÕèÊØ´ äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹ª¹Ô´¢Í§ÊÔÇ (ÊÔÇàÊÕé¹ËÃ×ÍÊÔÇËÑǪéÒ§)  ¢¹Ò´Åѡɳзҧ¡ÒÂÀÒ¾ ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃà¡Ô´ã¡Åéà¤Õ§¡Ñ¹ ÊÔÇ 1 ¤Ùè㹤¹à´ÕÂǡѹ ËÑÇ˹Ö觨зҢÁÔ鹪ѹ·ÕèàµÃÕÂÁäÇé ¡è͹à¢éҹ͹·Ø¡ÇѹÍÕ¡ËÑÇ˹Ö觨лÅè͵ÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ ÃÐËÇèÒ§¡Ò÷´ÅͧËéÒÁãªéà¤Ã×èͧÊÓÍҧ㴠æ ¡àÇé¹ÊºÙèÅéҧ˹éÒ·Õèà¤Âãªé ¨´ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¢Í§ÊÔÇáµèÅФÙè·Ø¡Çѹâ´ÂÊѧࡵءÒÃÂغ¡ÒÃËÒ ºÑ¹·Ö¡Çѹ·ÕèàÃÔèÁÂغ Çѹ·ÕèÊÔÇËÒ àÁ×èÍÊÔé¹ÊØ´ 2 ÊÑ»´ÒËì ÊÃØ»¼Å¡Ò÷´Åͧ

¡ÒÃàµÃÕÂÁ¢ÁÔ鹪ѹà»ç¹ÂÒÃÑ¡ÉÒÊÔÇ

ã¹¢ÁÔ鹪ѹ·Õèá¡èàµçÁ·Õ躴à»ç¹¼§ÅÐàÍÕ´ ¼ÊÁ¹éÓÊÐÍÒ´ ã¹ÍѵÃÒÊèǹ¢ÁÔ鹪ѹµè͹éÓ˹ѡà·èҡѺ 0.7 ¡ÃÑÁ µèͤÃÖ觪é͹ªÒ ¼ÊÁà¢éҡѹ´ÕáÅéǹÓÁÒãªé·ÒËÑÇÊÔÇä´é·Ñ¹·Õ

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

¡ÅØèÁµÑÇÍÂèÒ§·Ñé§ËÁ´ 52 ¤¹ ÁÕËÑÇÊÔÇ㹡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑ駹Õé 83 ¤Ùè

ÅѡɳлÃЪҡâͧ¡ÅØèÁµÑÇÍÂèÒ§  à»ç¹ªÒ 8 ¤¹ Ë­Ô§ 44 ¤¹ à©ÅÕè 17.83 »Õ ÍÒÂØ·Õ辺ÁÒ¡

15 – 19 »Õ (µÒÃÒ§·Õè 1) ÃéÍÂÅÐ 86.5 (45 ¤¹) à»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡Éҹ͡¹Ñé¹ÃѺÃÒª¡Òà ¤éÒ¢Ò áÅзӧҹºéÒ¹ ÃдѺ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊèǹãË­è¡ÓÅѧàÃÕ¹ÍÂÙè㹪Ñé¹ÁѸÂÁ (43 ¤¹ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 82.7)

µÒÃÒ§·Õè 1  ÅѡɳлÃЪҡâͧ¡ÅØèÁµÑÇÍÂèÒ§ ¨ÓṡµÒÁÍÒÂØ

                                ÍÒÂØ (»Õ)                                                                ¨Ó¹Ç¹                                                        ÃéÍÂÅÐ

10 – 14                                                     16                                                            30.8

15 – 19                                                     28                                                            53.8

20 – 24                                                       1                                                            1.9

25 – 29                                                       2                                                            3.8

30»Õ¢Öé¹ä»                                                            5                                                             9.6

                                ÃÇÁ                                                        52                                                          100

ËÑÇÊÔÇ·Õè·Ó¡Ò÷´Åͧ·Ñé§ 83 ¤Ùè áºè§ÍÍ¡à»ç¹ 2 ª¹Ô´ ¤×Í ÊÔÇËÑÇá´§ 39 ¤Ùè (ÃéÍÂÅÐ 47.0) ¡ÑºÊÔÇàÊÕé¹ 44 ¤Ùè (ÃéÍÂÅÐ 53.0) àÁ×èÍÈÖ¡ÉÒà»ÃÕºà·ÕºËÑÇÊÔÇáµèÅФÙè㹤¹ æ à´ÕÂǡѹËÑÇÊÔÇ˹Ö觷ҢÁÔ鹪ѹ·ÕèàµÃÕÂÁà»ç¹ÊÒÃÅÐÅÒ áÅéÇÍÕ¡ËÑÇ˹Öè§äÁè·ÒÍÐäà áÅéÇÊѧࡵش١ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÀÒÂã¹ 2 ÊÑ»´ÒËì ¾ºÇèÒ ¡ÅØèÁ·Ò¢ÁÔ鹪ѹÁըӹǹËÑÇÊÔÇËÒÂÁÒ¡¡ÇèÒ¡ÅØèÁäÁè·Ò ÍÂèÒ§ÁÕ¹ÑÂÊӤѭ·Ò§Ê¶ÔµÔ (P<0.05) (µÒÃÒ§·Õè 2)

µÒÃÒ§·Õè 2  à»ÃÕºà·Õº¼Å¡ÒÃÃÑ¡ÉÒËÒ¢ͧ¡ÅØèÁµÑÇÍÂèÒ§·Õè·ÒáÅÐäÁè·Ò¢ÁÔ鹪ѹ

                                ¢ÁÔ鹪ѹ                                  ËÒ                                         Âغ                                àËÁ×͹à´ÔÁ

·Ò                                            67                                            15                                            1

äÁè·Ò                                      35                                            38                                            10

ÃÇÁ                                      102                                              53                                            11

           

            Chi square = 27.38,  p= 0.000000113

¶éÒÃÇÁ¡ÅØèÁ·ÕèÂغáµèäÁèËÒÂÀÒÂã¹ 2 ÊÑ»´ÒËì ¡Ñº¡ÅØèÁ·ÕèàËÁ×͹à´ÔÁà»ç¹¡ÅØèÁà´ÕÂǡѹ ¤×Í¡ÅØèÁ·ÕèÂѧÃÑ¡ÉÒäÁèËÒ  àÁ×èÍà»ÃÕºà·Õº¡Ñº¡ÅØèÁ·ÕèÃÑ¡ÉÒËÒ¨оºÇèÒ¡ÅØèÁ·Õè·Ò¢ÁÔ鹪ѹÁÕâÍ¡ÒÊËÒÂä´éÊÙ§¡ÇèÒ¶Ö§ 1.9 à·èÒ (µÒÃÒ§·Õè 3)

 

µÒÃÒ§·Õè 3   à»ÃÕºà·ÕºÍѵÃÒ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒËÒÂ㹡ÅØèÁËÑÇÊÔÇ·Õè·ÒáÅÐäÁè·Ò¢ÁÔ鹪ѹ

                                ¢ÁÔ鹪ѹ                                  ËÒ                                         Âغ                                          àËÁ×͹à´ÔÁ

·Ò                                            67                                            15                                            1

äÁè·Ò                                      35                                            38                                            10

ÃÇÁ                                          102                                          53                                            11

           

Ratio of recovery rate = 1.91 (1.46 < CI > 2.52)

»ÃÐÁÒ³ 42% ¢Í§ÊÔÇËÒÂä´éàͧÀÒÂã¹ 2 ÊÑ»´ÒËì áµè»ÃÔÁÒ³¡ÒÃËÒ¢ͧÊÔǨйéÍ¡ÇèÒ¡ÅØèÁ·Ò¢ÁÔ鹪ѹáÅÐàÁ×èÍÈÖ¡ÉҤú 4 ÊÑ»´ÒËì ·Ó¡ÒÃà»ÃÕºà·Õº¨Ó¹Ç¹Çѹ·Õèãªé㹡ÒÃàÃÔèÁÂغ¢Í§¡ÅØèÁ·Ò¢ÁÔ鹪ѹ¡Ñº¡ÅØèÁäÁè·Ò â´Â match pair t-test ¨Ð¾ºÇèÒ ¡ÅØèÁ·ÒãªéàÇÅÒÊÑ鹡ÇèÒ㹡ÒÃÂغàÁ×èÍà»ÃÕºà·Õº¡Ñº¡ÅØèÁäÁè·ÒÍÂèÒ§ÁÕ¹ÑÂÊӤѭ·Ò§Ê¶ÔµÔ (µÒÃÒ§·Õè 4)

            µÒÃÒ§·Õè 4  à»ÃÕºà·Õº¨Ó¹Ç¹Çѹ·Õèãªé㹡ÒÃàÃÔèÁÂغ¢Í§¡ÅØèÁ·Ò¢ÁÔ鹪ѹ¡Ñº¡ÅØèÁäÁè·Ò â´Â match pair t-test àÁ×èÍÃÑ¡ÉҤú 4 ÊÑ»´ÒËì

           

                                ¢ÁÔ鹪ѹ                                  Mean                                       t value                                      p (2-tail)mk

·Ò                                            11.0964

äÁè·Ò                                      12.7590                                   3.38                                         0.001

           

            àÁ×èÍà»ÃÕºà·Õºª¹Ô´¢Í§ÊÔÇÃÐËÇèÒ§ÊÔÇàÊÕ鹡ѺÊÔÇËÑÇá´§ (ÍÑ¡àʺ) ÇèÒÂغËÃ×ÍËÒÂᵡµèÒ§¡Ñ¹ËÃ×ÍäÁè ¶éÒ·Ò¢ÁÔé¹·Ñé§ 2 ¢¹Ô´ â´Âãªé independent t-test ¾ºÇèÒ t=1.13 ,df=81 , p=0.261  «Öè§äÁèᵡµèÒ§¡Ñ¹ ¶éÒäÁè·Ò¢ÁÔ鹪ѹ·Ñé§ 2 ª¹Ô´ ¡ç¾ºÇèҨӹǹÇѹËÒÂäÁèᵡµèÒ§¡Ñ¹ t=1.86 ,df=81 , p-value =0.066 ÍÒ¨¡ÅèÒÇä´éÇèÒ ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔÇ´éÇ¢ÁÔ鹪ѹäÁèÇèÒÊÔǪ¹Ô´ã´¡çãËé¼ÅàËÁ×͹¡Ñ¹

ÇÔ¨Òóì

ÊÔÇáºè§ÍÍ¡à»ç¹ª¹Ô´µèÒ§ æ ´Ñ§¹Õé (2.,3)

ÊÔÇËÑÇ´Ó ¤×Í ÊÔÇÍØ´µÑ¹·ÕèÁըش´ÓµÃ§¡ÅÒ§ ÁÕÃÙà»Ô´

ÊÔÇËÑÇ¢ÒÇ  ¤×Í ÊÔÇÍØ´µÑ¹·ÕèÁÕËÑÇÊÕ¢ÒÇ  µÃ§¡ÅÒ§Ã٢ͧ䢼ÔÇ˹ѧ»Ô´µÑ¹ ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒµéͧãªéàÇÅÒ¹Ò¹

ÊÔÇËÑÇá´§  ¤×Í ËÑÇÊÔÇ·Õè¡ÒÃÍÑ¡àʺ

ÊÔÇËÑǪéÒ§  ¤×Í  ÊÔÇÍÑ¡àʺÁÕ¢¹Ò´ãË­èÁÒ¡ à»ç¹¶Ø§¹éÓ˹ͧ

ºÃÔàdz·Õèà¡Ô´ÊÔÇÁÒ¡·ÕèÊØ´¤×Í ãºË¹éÒ â´Â੾ÒÐá¡éÁ Ãèͧ¨ÁÙ¡ áÅÐ˹éÒ¼Ò¡ ºÃÔàdzËÅѧ ÅÓ¤Í áÅÐÍ¡ ÍÒ¨à¡Ô´                ÊÔÇä´é

ÊÔÇà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃÍØ´µÑ¹¢Í§µèÍÁä¢Áѹ «Ö觡ÒÃÍØ´µÑ¹¹Õé ÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ä´é 2 ·Ò§ (4) ¤×Í

1. ¨Ò¡¡ÒáÃеØ鹢ͧÊÒÃà¤ÁÕÀÒÂã¹µèÍÁä¢Áѹàͧ ÎÍÃìâÁ¹á͹â´Ãਹ «Öè§ËÅÑè§ÁÒ¡ã¹ÇÑÂÃØè¹ËÃ×ÍÇÑÂ˹ØèÁÊÒǨСÃеØé¹ãËéµèÍÁä¢Áѹ·Ó§Ò¹ÁÒ¡¡ÇèÒ»¡µÔ à¡Ô´¡ÒâѺä¢ÁѹÁÒ¡ µÑǵèÍÁàͧà¡Ô´¡ÒÃÍÑ¡àʺáÅÐâµ ·ÓãËéà¡Ô´¡ÒÃÍØ´µÑ¹ ä¢Áѹ·Õè¤Ñ觤éÒ§·ÓãËéà¡Ô´ºÇÁÍÍ¡ÁÒà»ç¹ÊÔÇËÃ×ͤÍÁÁÔâ´¹

2. ¨Ò¡¡ÒáÃеØ鹢ͧÊÒÃà¤ÁÕÀÒ¹͡ àªè¹ ÊÒ÷Õè¼ÊÁ¼ÊÒ¹ÍÂÙèã¹ÊºÙèËÃ×Íà¤Ã×èͧÊÓÍÒ§ ÂÒºÒ§ª¹Ô´ÊÒÁÒöú¡Ç¹¡Ò÷ӧҹ¢Í§µèÍÁä¢Áѹ ·ÓãËéà¡Ô´ÍØ´µÑ¹à»ç¹ÊÔÇ¢Öé¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÁջѨ¨ÑÂàÊÃÔÁ àªè¹ ¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ ¡ÒÃÁÕ»ÃШÓà´×͹ ¤ÇÒÁà¤ÃÕ´ ¡ÒÃàÊÕ´ÊÕ ÃѧÊÕ áʧᴴ à»ç¹µé¹

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔÇÁÕÍÂÙè 3 ¢Ñ鹵͹(5) ¤×Í

1. »éͧ¡Ñ¹äÁèãËéµèÍÁä¢Áѹ·ÕèÍØ´µÑ¹ÍÂÙèáÅéÇÍÑ¡àʺËÃ×ÍÅ´¡ÒÃÍÑ¡àʺ¢Í§ÊÔÇâ´Â¡ÒÃÃѺ»ÃзҹÂÒ»¯ÔªÕǹкҧª¹Ô´ àªè¹ tetracycline, erythromycine ÀÒÂã¹ 1-3 ÊÑ»´ÒËì ÍÒ¡ÒÃÍÑ¡àʺ¨ÐŴŧËÃ×ÍËÁ´ä» ¨Ö§´Óà¹Ô¹¢Ñ鹵͹·Õè 2 µèÍä»

2. ¢¨Ñ´¡ÒÃÍØ´µÑ¹¢Í§µèÍÁä¢Áѹ â´ÂãªéÂÒ·ÒãËéÊÔè§ÍØ´µÑ¹¹Ñé¹ËÅÍÁµÑǶ١¢ÑºÍÍ¡ÁÒä´é ËÃ×Íãªéà¤Ã×èͧ¡´ËÃ×Í´Ù´ÊÔÇ ÊÓËÃѺÂÒ·Õèãªé¢¨Ñ´¡ÒÃÍØ´µÑ¹ä´éá¡è ¡Ã´ÇÔµÒÁÔ¹àÍ áÅÐ benzoyl peroxide 5%

3. »éͧ¡Ñ¹ÁÔãËéÁÕ¡ÒÃÍØ´µÑ¹ÍÕ¡ â´ÂãªéÂÒÃѺ»ÃзҹµèÍà¹×èͧ仨¹¾é¹ÇÑ¢ͧ¡ÒÃà»ç¹ÊÔÇ ËÃ×Í»éͧ¡Ñ¹â´ÂËźàÅÕ觵é¹à˵ØËÃ×ͻѨ¨ÑÂÃèÇÁµèÒ§ æ ·Õè·ÓãËéà¡Ô´ÊÔÇ

¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑ駹Õé à»ç¹¡Ò÷´Åͧà¾×èÍÈÖ¡ÉÒÊÃþ¤Ø³¢Í§¢ÁÔ鹪ѹ㹡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔÇ à¾×èÍãªé·´á·¹ÇÔ¸ÕÃÑ¡ÉÒ´éÇÂÂÒµèÒ§ æ ·Õè¡ÅèÒÇÁÒáÅéÇ

¢ÁÔ鹪ѹ à»ç¹¾×ªÅéÁÅØ¡·ÕèÁÕÍÒÂØËÅÒÂ»Õ ÁÕÅÓµé¹ÍÂÙèãµé´Ô¹ à»ç¹à˧éÒ ÁÕà¹×éÍÊÕàËÅ×ͧ  Êèǹ·Õè¹ÓÁÒãªé»ÃÐ⪹ì¤×Í à˧éÒÊÍ ÁÕÃʽҴ ÁÕ¡ÅÔè¹à©¾ÒеÑÇ ãªéºÓºÑ´ÍÒ¡Òâͧâää´éËÅÒÂÍÂèÒ§ àªè¹ á¼Å㹡ÃÐà¾ÒÐÍÒËÒà Íب¨ÒÃÐÃèǧ ·éͧÍ×´ ·éͧà¿éÍ ÃÑ¡ÉÒâä¼ÔÇ˹ѧ¼×蹤ѹ ªÒǺéÒ¹¹ÔÂÁ·ÒµÒÁÃèÒ§¡Ò¢ͧ·Òáà¾×èÍÃÑ¡ÉÒâä¼×蹤ѹ (6)

¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑ駹Õ龺ÇèÒ ¢ÁÔ鹪ѹÊÒÁÒö·ÓãËéÊÔÇÂغµÑÇËÒÂàÃçÇ¢Öé¹ÍÂèÒ§ªÑ´à¨¹àÁ×èÍà·Õº¡ÑºÊÔÇ·ÕèäÁèä´é·Ò

(p<0.05) áÅШӹǹÊÔÇ·ÕèËÒ¡çÁÕÁÒ¡¡ÇèÒ¶Ö§ 1.9 à·èÒ â´ÂäÁ辺ÍÒ¡ÒâéÒ§à¤Õ§àÅÂ

¢ÁÔ鹪ѹÃÑ¡ÉÒÊÔÇâ´Â¡Åä¡ã¹¡ÒÃÅ´¡ÒÃÍÑ¡àʺ¢Í§ÊÔÇáÅÐÁÕÄ·¸Ôì㹡ÒæèÒàª×éÍẤ·ÕàÃÕºҧª¹Ô´µÒÁ¼Å¡Ò÷´Åͧ¢Í§ Shankar áÅÐ Murthy(7) «Ö觾ºÇèÒ ÊÒùéÓÅÐàË·Õèä´é¨Ò¡¢ÁÔ鹪ѹÊÒÁÒö¦èÒàª×éÍẤ·ÕàÃÕÂä´éËÅÒª¹Ô´ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé Yegnanarayana áÅФ³Ð(8) ÈÖ¡ÉÒ¾ºÇèÒ ¢ÁÔ鹪ѹÊÒÁÒöŴ¡ÒÃÍÑ¡àʺáÅкÇÁã¹Ë¹Ù·´Åͧ

¡ÃÁÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒÃá¾·Âìä´é·Ó¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÄ·¸ÔìµéÒ¹¡ÒÃÍÑ¡àʺ¢Í§¢ÁÔ鹪ѹ·ÕèºÃÔàdzÍØé§à·éÒ˹Ù(9) â´ÂãËé¹éÓ¢ÁÔ鹪ѹÊÍ´·Ò§ªèͧ·éͧá¡è˹٢ÒÇã¹¢¹Ò´ 250, 500, 1,000 áÅÐ 2,000 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁµèÍ¡ÔâÅ¡ÃÑÁËÃ×ÍÊ¡Ñ´´éÇÂáÍÅ¡ÍÎÍÅì 95% ã¹¢¹Ò´ 270, 540 áÅÐ 1,350 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁµèÍ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ ·Ò§»Ò¡ËÃ×Í·Ò§ªèͧ·éͧ ¾ºÇèÒÊÒÁÒöŴ¡ÒúÇÁ·Õèà·éÒä´éÍÂèÒ§ÁÕ¹ÑÂÊӤѭ·Ò§Ê¶ÔµÔ

Ä·¸ÔìµéÒ¹¡ÒÃÍÑ¡àʺ¢Í§¢ÁÔ鹪ѹ¹Õé ÂѺ¾ºã¹¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉҢͧºØ¤¤ÅÍ×è¹ æ ÍÕ¡ËÅÒÂÃÒ (10-12) ÃÇÁ·Ñé§Ä·¸Ôì㹡ÒÃÂѺÂÑ駡ÒÃà¨ÃÔ­àµÔºâµ¢Í§àª×éÍâ䪹ԴµèÒ§ æ(12,13)

áÁé¨ÐäÁèÁÕËÅÑ¡°Ò¹·Ò§àÀÊѪÇÔ·ÂÒÇèÒ ¢ÁÔ鹪ѹÊÒÁÒö¢¨Ñ´ÊÔè§ÍØ´µÑ¹¢Í§ÊÔÇ áµè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑ駹Õ龺ÇèÒÊÔÇ·ÕèäÁèÁÕ¡ÒÃÍÑ¡àʺ¡çÂغµÑÇä´éàÃçÇ¢Öé¹àªè¹¡Ñ¹ áÊ´§ÇèÒ¢ÁÔ鹪ѹ¹èÒ¨ÐÁÕÊèǹªèÇÂËÅÍÁËÃ×͢ѺÊÔè§ÍØ´µÑ¹ã¹ÊÔÇä´é

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Õé áÊ´§ä´éªÑ´à¨¹ÇèÒ ¢ÁÔ鹪ѹÁÕÊÃþ¤Ø³ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔÇä´é ·Ñé§ÂѧËÒ§èÒ ÃÒ¤Ò¶Ù¡ ¡ÒÃàµÃÕÂÁäÁèÂØè§ÂÒ¡ ªÒǺéÒ¹ÃÙé¨Ñ¡ãªé¡Ñ¹ÁÒ¹Ò¹ áµè·Õè¼èÒ¹ÁÒÂѧ¢Ò´ËÅÑ¡°Ò¹·Ò§¤ÅÔ¹Ô¡ÁÒʹѺʹع §Ò¹ÇԨѤÃÑ駹Õé¨Ö§à»ç¹à¤Ã×èͧÁ×ÍÂ×¹ÂѹÊÃþ¤Ø³¢Í§¢ÁÔ鹪ѹ㹡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔÇä´éà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ ¹Ñºà»ç¹¡ÒÃʹѺʹعÀÙÁԻѭ­Ò¾×鹺éÒ¹ã¡ÒùÓÊÁعä¾ÃÁÒãªé㹡ÒÃÃÑ¡ÉÒâäʹѺʹع¡ÒÃá¾·Âìá¼¹ä·Â ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃãªé¡Ñ¹ÍÂèÒ§á¾ÃèËÅÒ¡ç¨ÐªèÇÂÅ´¡ÒùÓà¢éÒ¼ÅÔµÀѳ±ìÃÑ¡ÉÒÊÔǨҡµèÒ§»ÃÐà·È ¢ÁÔ鹪ѹ¨Ö§à»ç¹·Ò§àÅ×Í¡ÍÕ¡·Ò§Ë¹Ö觷Õè¹èҨйÓÁÒ¼ÅÔµã¹àªÔ§¾Ò³ÔªÂìãËéà»ç¹ÂÒÃÑ¡ÉÒÊÔÇ «Ö觨ÐÁÕÃÒ¤Ò¶Ù¡à¾ÃÒÐÊÒÁÒöËÒ«×éÍÇÑÊ´Ø´Ôº¤×Í¢ÁÔ鹪ѹä´é§èÒÂÀÒÂã¹»ÃÐà·È ·Ñé§Âѧ¨Ðà»ç¹¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾¢Í§à¡ÉµÃ¡ÃãËéÁÕÃÒÂä´éà¾ÔèÁ¢Ö鹨ҡ¡ÒûÅÙ¡¢ÁÔ鹪ѹäÇé¨Ó˹èÒ ÊØ´·éÒ»ÃÐ⪹ì·Õèä´éÃѺ ¤×Í ¡ÒÃ͹ØÃÑ¡Éì·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔÊÁعä¾Ãä·ÂªÑèÇ¡ÒŹҹ

 

¢éÍàʹÍá¹Ð

1. ¤ÇÃÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµèÍä»ÇèÒ ¢ÁÔ鹪ѹÁÕÄ·¸Ôì㹡Òûéͧ¡Ñ¹äÁèãËéà¡Ô´ÊÔÇä´éËÃ×ÍäÁè ¶éÒ¹ÓÁÒãªé·Ò·Ø¡ æ ÇѹàËÁ×͹àªè¹·Ò¤ÃÕÁºÓÃا¼ÔÇ

2. ¤ÇùӢÁÔ鹪ѹÁÒ¼ÅÔµà»ç¹ÂÒÃÑ¡ÉÒÊÔÇã¹àªÔ§¾Ò³ÔªÂì ·Ñé§ã¹ÃÙ»¢Í§ÂÒËÃ×Íà¤Ã×èͧÊÓÍÒ§ à¾×èÍãËéä´éÂÒ·ÕèÁÕÃÒ¤Ò¶Ù¡ à¾ÃÒÐÇѵ¶Ø´Ôº¤×Í¢ÁÔ鹪ѹËÒä´é§èÒÂã¹»ÃÐà·Èä·Â

3. ¤ÇÃÁÕ¡ÒÃʹѺʹع¡ÒûÅÙ¡ÊÁعä¾Ã  áÅÐÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇԨѷҧ¤ÅÔ¹Ô¡ à¾×è͹ÓÁÒãªé»ÃÐ⪹ìãËé¡ÇéÒ§¢ÇÒ§

 

 

 

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

1. ÊØÃà¡ÕÂõԠ  ÍÒªÒ¹ØÀÒ¾. µÓÃÒ¡ÒõÃǨÃÑ¡ÉÒâä·ÑèÇä», ¾ÔÁ¾ì¤ÃÑ駷Õè 1. ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã: Êӹѡ¾ÔÁ¾ìËÁÍ                    ªÒǺéÒ¹, 2532:-14.

2.  ¸Ò´Ò  à»ÕèÂÁ¾§ÈìÊÒ¹µì. àǪ»¯ÔºÑµÔâä¼ÔÇ˹ѧ, ¾ÔÁ¾ì¤ÃÑ駷Õè 1. ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã: ÊÔ¹»ÃÐÊÔ·¸Ô¡ÒþÔÁ¾ì,                      2535:2.

3.  »ÃÐÇԵà ¾ÔÈÒźصÃ. ¼ÔÇ˹ѧʴãÊ, ¾ÔÁ¾ì¤ÃÑ駷Õè 3. ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã: âÎÅÔʵԡ¾ÅѺÅÔªªÔè§, 2538:4-10

4.   Kligmam AM. An overview of acne.J Invest Dermatol 1974;62:268-287.

5.   ʹԸ¾  â©ÁÂÒ. ÊÁعä¾Ã㹧ҹÊÒ¸ÒóÊØ¢ÁÙÅ°Ò¹: ¢ÁÔ鹪ѹ.¢Í¹á¡è¹: àÀÊѪÈÒʵÃì,  2472:3-4.

6.   ¾ÔªÔµ  ÊØÇÃó»ÃСÃ. µÓÃѺÂÒáÅÐÇÔ¸ÕÃÑ¡ÉÒâä¼ÔÇ˹ѧ, ¾ÔÁ¾ì¤ÃÑ駷Õè 1. ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã:â¾Êµì¾ÅѺÅÔªªÔè§             ¨Ó¡Ñ´, 2538 :169-193.

7.   Shankar TWB, Murthy VS. The antibacterial efficacy of curcuma. Food Sci  Technol 1978;15:152.

8.   Yegnanarayana R. The anti-inflammation of curcuma.Indian J Med Res 1976;64:601.

9.   ¡Í§ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹ÊÁعä¾Ã. ¤ÙèÁ×ÍÊÁعä¾Ãà¾×èÍ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ÁÙÅ°Ò¹. ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã:Text and                                Jounral Corporation Co Ltd, 2533:40-41.

10.  Ammon HPT. Mechanism of anti-inflammatory actions of curcuma and boswellic acids. J            Ethnopharmacol 1993;38: 113-119.

11. Srimal RC. Pharmacology of diferuloyl methane (curcumin), a non-steroidal antiinflammatory                  agent. J Pharm Pharmc 1973:25-452.

12.  Herman PTA. Pharmacology of Curcuma longa. Planta Medica 1991;57:1-7.

13.  Lutomoski VJ. Wirkung des athnolextraktes and akiver substanzen aus Curcuma longa auf bakterien and              plize. Planta Med 1974;26:9-18.

 

Foot Patch Pad

Advertisements

Posted on สิงหาคม 5, 2012, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: