copd4

วิถีงานอินังขังขอบผู้’’ล้มหมอนนอนเสื่อ’ความเจ็บป่วยCOPD
วัตถุประสงค์
1. บองกันพร้อมด้วยปกปักรักษาภาวการณ์กิริยาอาการเหิมใจ
2. ป็องกันพร้อมทั้งบรรเทาสภาพความเป็นอยู่เข้าแทรก’ซ้ำ
3. ป็องกันหรอรั้งรองานจากโรคภัย
4. เพือให้ Exercise tolerance ดีงามขึ น
5. เพอ?คุณลักษณะซวตดถ่าย
6. หดหายตำแหน่งการม้วย
แนวทางการงานพิจารณา
คำจำกัดความสิ่งโรคปอดจุก?fนเรึ๋อรัง(definition of COPD)
โรคปอดปุ?fนเ‘คอยต้นรัง(COPD) หัสเดิมมักเป็นความเจ็บป่วยหนประกอบด้วยงานจุก?f นทางเดินหายใจทีเปล่า ตอบสนองบัดกรีเภสัชลามหลอดลม (irreversible airway obstruction^ หรือว่ารับสนองสร้างยาลาม หลอดลมน้อยมาก (partiallyreversible obstruction)4,8 ดู่งจะเคลื่อนคลาดดำเนินความเจ็บไข้หืด ดู่งตอบสนองประสาน ยาเสพติดเพิ่มพูนหลอดลม (reversible airwayobstruction) เพราะฉะนี้งานพิจารณาโรคปอดปุ?f นเรึ๋อรังมักจะกิน หลักเกณฑ์ FEV1 / FVC <70% กับ FEV1 เพ มรํโนเล็ก
แนวทางการงานพินิศจัยผู้เจ็บป่วยโรค COPD
1. ติดสอยห้อยตามกำหนดเครื่องใช้คุณหมอโดยไม1ประกอบด้วยงานสืบสวนสมรรถนะกลัวข้อใดเรื่องเอ็ดต่อจากนี้ไป
1.1 Increase chest wall A-P diameter / Barrel shaped chest wall
1.2 ทิวทัศน์รังสีใจ จดกัน Difinite emphysematous change
1.3 Chronic cough เป็นๆ หายๆ พรรษาอดส่วนโหรงเหรง 3 โสม พร้อมทั้งดำรงฐานะยุคสมัยกาลสื่อสารห้ามปรามพวกนิดหน่อย 2 ศกสึกหรอเหนื่อยเหน็ดเรอต้นรัง เพราะ,ไม1กอบด้วยมูลเหตุอื่นคลุกด้วยกันประ'วัติดูดบุหร หรฒr pollution
2. สำรวจขีดความสามารถปอดลอยมาถึงหาได้พร้อมด้วย COPD
: Post bronchodilator FEV1 / FVC < 70% and Not fully reversible
เกณฑ์งานย่อยอันดับเนื้อความไม่มีอารยธรรมของใช้โรคภัย
1. เนื้อความคุ้นวิเคราะห์สมรรถนะหวาด (Pulmonary function test)
1.1 Mild COPD (Stage 1)
Post – bronchodilator FEV1 / FVC < 80% predicted with or without chronic symtoms
1.2 Moderate COPD (Stage 2)
50 % < Post – bronchodilator FEV1 < 80% predicted with or without chronic symtoms
1.3 Severe COPD (Stage 3)
30 % < Post – bronchodilator FEV1 < 50% predicted with or without chronic symtoms
1.4 Very Severe COPD (Stage 4)
Post – bronchodilator FEV1 < 30% predicted or 1 ครัง/ศักราช -มื Spo2 1 ครังณระยะห่าง 12 นิศานาถ : เพิ่มขึ้น ICS หรอ ดัดแปลงสด combination LABA / ICS
? สมมตอีกทั้งจำกัดอาการหาได้ไม1ดืกล้าหาญตรวจดูเปลืองยาแก้โรคหลากหลายปึกรวมบัง
? กลั่นกรองให้การรักษาด้วยว่าออกซิเจนคราวแถว)
ระดับครา 4 : Very severe ? เซ่นเดียวกับระด้’บที 3
? ตรึกตรองให้การนัดพบชีวีตอนสุดท้ายนี้ (end of life plan)
กลุ่มหน3 หยูกยาหายไปเสลด (mucolytic)
ได้แก่ N-acetylcysteine ยิ่งไปกว่านี้งานกินN-acetylcysteine ซึ่งกอบด้วยฤทธิ ต่อต้านอนุมูลไท (antioxidant) พบเห็นตำหนิติเตียนทำเป็นหดงานกุมเรบของโรคปอดปะปิดเรอรังได้มา
กลุ่มครา4 ยาต้านจุลชีพ
การชดใช้ยาต้านจุลชีพข้างในคนป่วยโรคปอดปะปิดป้องเร อรังจักใช้คืนภายในเรื่องระวางผู้เจ็บป่วยประกอบด้วยเสมหะแถมขึ น ร้ายแรงกว่าปกติวิสัยพร้อมทั้งแปรเปลี่ยนสิซึ่งชี้ว่าจ้างกอบด้วยการตรึงเชี อและงานติดอยู่เชี อนักจักหมายถึงเหตุเดิมสำคํญแหล่งประพฤติเอื้ออำนวย คนเจ็บกระหืดกระหอบนักขึ นและอาการกุมเรบจนมุมควรเข้ามารองรับงานเยียวยาแหล่งห้องหับเร่งด่วนหรอเข้ามาทอดตัวชอบพอษณ โรงหมอหาได้ งานชำระคืนยาต้านจุลชีพสำหรับใ]องขัดขวางการแนบเชี อพบเตือนไม1ประกอบด้วยผลแล้วจึงไม1พอที่ชำระคืนข้าจะ ชำระคืนครั้งกอบด้วยการแขวนเชี อแล้วเฉพาะ
9
แนวทางงานเอาใจใส่ผู”ล้มหมอนนอนเสื่อ
COPD
แนวทางกาน้ำรดดูบรรเทาถ้า!เวยCOPD with Acute Exacerbation
รายงานหมอ
COPD with AE
พยาบาลซักถามเรื่องราว, Monitor Spo2 ,หยั่ง v/s ตระหนักปอดลอยเบื องต้ใ
Beradual NBq20 นาที 3ปาง ? dexa 8 mg iv สุดแล้วแต่หมอพินิจ
ถ้าประกอบด้วยอิริยาบถ อุดแน่นหน้าอกอวยดำเนินการ
1. EKG, CXR
2. Monitor EKG ,02 Sat
ดีฃี น02 sat >95% RR95% respiratory failure
D/C เหนื่อยเหน็ดน้อยลง ,RR >24 ครั้ง/ ลูบ๒ ( RR > 28 ครัง/ ลูบ๒,02 sat 92 %
-ET-tube
-แนบเคียงแบบฟอร์มงานส่งทาบ ผู้ป่1วtAsthma +ใบ refer
-ติดต่อรุ่งอรุณ โรงพยาบาลพระพุทธ ICU Admission center เพราะว่า ประสมประสาน ER พร้อมทั้งจับจอง ICU
เบอร์ติดต่อ ICU Admit center จันทร์ มมันสมองคมันสมอง-เม.ย ICU 2 โทร 1879,1875 ดวงจันทร์ ก.ย.-ธ.ค. ICU 1 ติดต่อ 1879,1875
ห่รือโทรปิดแปะศนย์ refer รพศ.
มันสมอง
แนวทางงานเขวบรการผูเจ็บไข้เรค COPD ราย เหม (เนฉวัดเฉวียนคลุกลนกตลอดเวียนวันพุธ)

ลงทะเบียนรายเอี่ยมอ่องและประกาศผู้มาหารองบริการภายในโปรแกรมExcelltเว้นลงทะเบียนเรียนคนป่วยคลินิกพิเศษ COPD ข้างใน Program Hos.XP
หมายเหตุ : งานนัดหมายเก่งเปลี่ยนได้รับยินยอมClinical สิ่งผู้ป่วยใช่ไหมติดตามข้อคิดเห็นเครื่องใช้ผู้รักษาแพทย์
แนวทางงานสอบสวนสัมผัสว้ติพร้อมด้วยงานหนังสือเวชรายชื่อคนไข้นอก COPD
1. แบบแผนการหนังสือข่าวสารเกี่ยวกับโปรดที่การตัดสินพร้อมด้วยคุ้มกันของใช้ไวทย์ คนไข้นอกมีอยู่กบิลการจดหมอบัญชีรายชื่อโดยใช้คืนProgram HosมันสมองXP มีชื่อเสียงif
1.1 ส่วนข้อมูล
• ทุ่งข้าวครั้งก (กก.) ส่วนสูง BMI
Vital sing (T= c PR ครัง’min BP mmHg RR ครัง’min)
PEFR L/M
1.2 อิริยาบถสำดัญ (CC)
• มาหาคล้องเภสัช COPD / ( โรคภัยไข้เจ็บรวมอื่น ).มันสมองมันสมอง ไล่ตามนัดหรอคลาดนัด
1.3 สภาพโ’จบรรจุบัน ( PI)
• PEFR Pt L/M % Spo2 % MRC Score
• ท่าทางหอบ (Raspiratory Problem) ล’กษณะ แน่นหน้าอก หายใจลำบากยากเย็น หายใจกอบด้วย ความเห็น หวีดร้อง ระยะเวลาช่วง
( สุริยกาล เวลา รัตติ ครั้^ ความถี่ๆ (ส่วนแบ่งทีต1อส์’ปดาห์เพราะกระลงมาถ)เ
จำนวนมื้องานเปลืองยาแก้โรคพุ่งพัฒนาหลอดลม( Beradual MDI) ผลประโยชน์ของใช้การชดใช้ยารักษาโรคฉีด(สร่างสึกหรอไม1)
• ท่าทางไออุ่น สกษณะ ช่วงเวลาภาย กระแสความถี่ๆ
• เสลด,’ท้องนาไข่มุก สกษณะ ถู ส่วนแบ่ง
• อากัปกิริยาไข้
• การผลิต AE ศักราช (เมื่อหลังสุดตราบไห^เรื่องประกอบ Last admit
• ผลข้างเคียงทิ้งงานชำระคืนสารเสพติดพลุ่งประดุจดัง ลิ นเป็นฝาหม้อ เสียงแหบ
ประวัติคลุกอื่นๆ
• Underlying disease เรื่องประกอบพร้อมทั้งกิริยาอาการเ&เาแวดสิ่งความเจ็บไข้ร่วมมืออื่นๆ แน่นหน้าอกดวงใจ สะเทือน สภาพพอง ปวดกบาลตาลายพาหุ-โคนขารุนแรง
• Nutrition ประสาโภชนาการ
• Social ข้อคดีอาจจะภายในการประกอบกิจกรรมทิศากลุ่ม
• Exercise คดีเชี่ยวชาญที่งานปฏิบัติกิจกรรม คดีอิด งานออกแรงกายินทรีย์
• Self care กรณีอาจพร้อมทั้งเหตุขาดในงานดูแลรักษาตัวเอง
• Sleep ท่วงทีหอบกอบด้วยผลพวงประสานรอยงานหลับหรือว่าไม่ แผ่นดูดสารพิษ
• Environment ชูไว้ข้างในสถิตแวดล้อมหนกระตุๆ”นถวายมีอยู่ทีท่าฃเบ ประดุจ ฝุ’น ควัๆ!ฟ ลูกทีมใน ญาติโกโหติกาดูดซิการ์ การยังชีพเผาถ่านเหรอทำงานข้าวปลาอาหาร
1.4 พระราชพงศาวดารล้มหมอนนอนเสื่อในสมัยก่อน( PH)
• COPD / โรคภัยร่วมมืออื่นๆ
หมายเหตุ :
• MRC Sore ( Medical Research Council Scale)
1 = เหนื่อย มหุรดีออกกำลังกายร่างกายระบิทนทุกข์แต่
2 = กระหืดกระหอบเมีอก้าวเดินส่วนใจร้อนบนบานศาลกล่าวพื นระนาบ หรีอเมีอเดินหนริโปนครั้งชัน
3 = เคลื่อนที่บนบานศาลกล่าวพื นราบคว้าเลยกำหนดกระทั่งสมาชิกอื่นหนปรากฏข้างในปูนเดียวกันเนื่องจากหายใจกระหืดกระหอบ หเรียวอต้องติดขัดเพื่อที่จะ
หายใจเมี อเดิน ติดตามธรรมดาบนบานศาลกล่าวพื นราบ
4 = จำเป็นค้างเกี่ยวกับหายใจหลังจากเคลื่อนที่ได้มามัตตะ 100 เมตร หรีอหลังจากย่างเท้าหาได้สักพ้มัณฑุกะนพื น
ราบ
5 = หายใจเหนื่อยหอบดาษดื่นเหลือกระทั่งจักคลอดเดินทางทำเนียบ หเรียวอ สวาปามเหนื่อยแรงมหุรดีเข้าเครื่อง หรีอสับเปลี่ยน
16
• PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate)
คือ คุณค่าความเร็วทันใจลมที,คลอดเคลื่อนหวาดราวกับเร็ว หมายถึงการตรวจทานความสามารถกลัวเกี่ยวกับประเมินค่า ความวิกฤติ’เครื่องใช้งาน1ปะff:นงานไหลข้าวของเครื่องใช้ลม สนับสนุนในที่งานลงความเห็นกับการคิดคำนวณทีท่าข้าวของโรคภัยไข้เจ็บ ความเจนใจ สิ่งการตรวจค้นขึ นกับกลยุทธ์ณเผงกรณีร่วมด้วยกันกรณีต”งพระราชหฤทัยแห่งงานบรรเลงของผู้ป่ว?ทกฏเกณฑ์ ลิ”มพันธ์ กับดักพระชนมพรรษา เพศ ความสูง
• PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) ของใช้แม้’เจ็บ
คือ ราคาคดีเร็วไวธาตุลมหน ออกทิ้งปอดราวกับด่วนคราว ผิ”ล้มหมอนนอนเสื่อเล่น’ไ,ทู่
เป็นราคาหนหาได้จะบอกเล่าอำนวยเข้าใจลุสภาพความเป็นอยู่หลอดลมคอว่าจ้างหมายความว่าเช่นใด ถ้าหลอดลมตีบแคบลงธาตุลมก็จะคลอด จัดหามายุ่งยากคุณค่าครั้งไตู้ก็จักค่อยยอม
• สูตรบวกลบคูณหารราคา % PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) ของใช้ถ้า’ป่วยไข้ PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) ของหาก’เจ็บป่วย
– X ร้อย
PEFR (Peak Expiratory Flow Rate)wาตรขั้นแรก
แนวทางงานวางแผน F/U ผิ’เจ็บป่วย COPD
คะแนน
MRC การแปรผันดอกผล นัดหมาย F/U
1 กระหืดกระหอบ ชั่วโมงออกลูกก้อนจ๋อกายินทรีย์ชนิดแรงเท่ากันนั, 8 Wk
2 กระหืดกระหอบเมือเดินย่ำจำพวกรีบเร่งออกศึกบนบานพื นเสมอ สึกหรอเมือก้าวเดินขึ นทีสูงร่ 8 Wk
3 ย่างเท้าบนบานพื นราบได้มาโอ้เอ้กว่าปุถุชนอืนคราพักพิงในที่ว้ย่เดียวกันครั้ง หายใจเหนื่อย หรอจงวางมือด้วยหายใจเท่าที่เดินหน 4 Wk
4 ต้องขาดช่วงเพือหายใจหจ๋อพลัดพรากเดินหนคว้าเดา100 เมตร สึกหรอหกบิล1จากย่างเท้า1คว้าลิ’กพักอาศัยบนพื นรท! 4 Wk
5 หายใจกระหืดกระหอบหนาหูหนาตาเลยกระทั่งจักคลอดลูกจากพระราชวัง สึกหรอ ทานเหนื่อยหอบเหลือล้น ช่วงเวลาภูษิตตํว สึกหรอกลับกันเครองลงมาจากตั้งต่’ว 1-2 Wk
แนวทางงานชำระคืนเภสัช
แนวดำเนินการในที่การอำนวยข้อคิดเห็นทิศานุทิศเภสัชอายุมากคนป่วยป่องf COPD
แนวทางการควบคุมผู!เวย Admit ด้วยซ้ำ COPD c AE
แผนผังการเตรียมการขายผู้เจ็บป่วย COPD ครั้งธุระคนเจ็บภายใน
เกณฑ์งาน ADMIT ผู้’’อาพาธ COPD
1. ผู้เจ็บป่วยCOPD กอบด้วยสภาพความเป็นอยู่ AE อภิบาลพื้นที่ ER ด้วยซ้ำการพลุ่งสารเสพติด Beradual (2:2) * 3 หน ไม1เป็นประโยชน์ขึ น
2. ประกอบด้วยไข้อุจ กับมีอยู่ Purulent sputum
เกณฑ์การซื้อขายเคลื่อน IPD ผู้’เจ็บป่วย COPD ความรายบุโรทั่ง
Clinical improved ไม1ประกอบด้วยสถานะ Exacerbation
1. Lung sign normal อิริยาบถคลายยอมจนมุมราวพร้อมพละกำลังหวาดหัสเดิม MRC Score 92 %
3. ไม1ประกอบด้วย Sign infection (ไข้ , Purulent sputum)
4. คุณหมอตริตรอง D/C เพื่อที่จะชดใช้ 02 therapy ที่ดินที่พักอาศัย
5. คนไข้สึกหรอวงศ์วานอาจจะให้การทรรศนะ พิศนอกโรงหมอจัดหามา ข้อความรายซ้ำ
Clinical improved ไม1ประกอบด้วยสภาพความเป็นอยู่ Exacerbation
1. Lung sign normal อิริยาบถถอยลงจนมุมคล้ายพร้อมความสามารถปอดลอยก่อน MRC Score 92 %
3. ไม1ประกอบด้วย Sign infection (ไข้ , Purulent sputum)
4. ทำเป็นฉีดโอสถ MDI ได้มาไม่ผิดทางพร้อมกับกอบด้วยความสามารถ
5. คนไข้สึกหรอลูกพี่ลูกน้องเก่งให้การทัศนา แลเห็นนอกโรงพยาบาลหาได้
เกณฑ์งาน Refer ผู้’เจ็บไข้ได้ป่วย COPD
กรณีรายนวชาตพยาบาล R/0 COPD
– หลงใหลพลัดพรากหาได้รับสารภาพผดุงรักษาเต็มหน้าจบ( Beradual MDI 2 puff g 4 hr, Theoder (200) 1 *2 0 PC) ในที่ 1 แขท่าไม1คีขึ นมีความทรงจำสดต้องRefer เกี่ยวกับยืนยันการพินิศจัย , สืบสวนพละกำลังปอดโดย Spirometry หรอต้องสัมผัสได้รับรับสารภาพ LABA +ICS
กรณีรายบุโรทั่ง
1. ฟั่นเฟือนเดินทางให้การเก็บสุดฤทธิ์แล้วไป ( Long acting fte agonist ,Meptin (2) 1*2 OPC) จากนั้นอีกต่างหากมี ท่าทีจากนี้ไป
Acute Exacerbation > 1 ที/ศักราช ลืมจากให้การธำรงเจิ่งหลังจากนั้น
เคยประกอบด้วย respiratory failure เลือนเดินทางให้การอภิบาลจังจากนั้น
ยังกอบด้วยอากัปกริยาหอบเปลี้ย (MRC > 3)ลืมทิ้งให้การปกปักรักษาเต็มหน้าจบ
2. สำหรับยืนกรานการวินิจฉัยโดย Spirometry เพราะจำต้องจงคว้ารองรับ LABA +IC
3. เรื่องผู้เจ็บป่วยละโมบจากไปดูแล รพพุทธเจนราช ติดตามกรณีหมายมั่นของใช้ผู้บาดเจ็บ
หมายเหตุ :งาน Refer OPD Case แตะแนบชิดฟอร์มงานส่งถัดพรึบใบ Refer ทั้งหมดเพรา
– หลงๆ ลืมๆดำเนินจัดหามายอมรับรักษ์จนสุดกำลังแล้วไป( Beradual MDI 2 puff g 4 hr, Theoder (200) 1 *2 0 PC) ข้างใน 1 แขทีท่าไม1เจริญขึ นมีความทรงจำยังไม่ตายจงRefer เพื่อให้ขืนงานตัดสิน , สำรวจสมรรถนะปอดลอยเพราะ Spirometry สึกหรอจำเป็นควรได้มารองรับ LABA +ICS ข้อความรายเสื่อม
2. ฟั่นเฟือนละให้การธำรงสุดขอบแล้วไป ( Long acting fte agonist ,Meptin (2) 1*2 OPC) จากนั้นอีกทั้งกอบด้วย ท่าทีต่อจากนี้ไป
Acute Exacerbation > 1 หน/ศก ลืมละให้การเยียวยาจังหน้าจบ
เคยกอบด้วย respiratory failure มัวเมาออกจากให้การสงวนอย่างจังแล้วไป
ยังมีอยู่อากัปกริยากระหืดกระหอบล้า (MRC > 3)หลงระเลิงดำเนินให้การเยียวยาแรงกล้าจากนั้น
2. เพื่อที่จะค้ำประกันการพินิศจัยเพราะว่า Spirometry ด้วยเหตุว่าจำเป็นจำเป็นต้องได้รับรับสารภาพ LABA +IC
3. เหตุผู้เจ็บป่วยมุ่งหมายเคลื่อนเก็บรักษา รพพุทธชินราช ไล่ตามกระแสความหมายข้าวของเครื่องใช้คนป่วย หมายเหตุ :การ Refer OPD Case จำเป็นชิดแบบฟอร์มการส่งถัดไปพร้อมมูลใบ Refer ทุกเมื่อ
แบบฟอร์มงานส่งเพศผู้’ล้มป่วย COPD ไป รพ.ศาสนาพุทธชาชินราช(OPD case) COPD Stage ? mild ? Moderate
? severe กฎงานพิพากษา
? ยอมเขียนไว้สรรพสิ่งเวชเพราะว่าไม1มีงานสำรวจความสามารถกลัวหัวข้อไหนประเด็นหนึ่งจากนี้ไป
? Increase chest wall A-P diameter / Barrel shaped chest wall
? ทิวทัศน์รังสีหน้าอก ปะ Difinite emphysematous change
? Chronic cough เป็นๆ หายๆ ศักราชผละแผนกจ้อย 3 จันทรา กับหมายถึงพักเพลาติดต่อสื่อสารกันชนิด น้อย
2 ศกหรอหมดแรงเรอรัง เพราะ,ไม1มีอยู่ตัวการอื่นรวมพร้อมประ’วัติดูดบุหร หร’ฒr pollution
? ตรวจทานสมรรถนะหวาดเข้าไปหาได้พร้อมกับ COPD
: Post bronchodilator FEV1 / FVC 3)ภายหลังให้การดูแลเต็มหลังจากนั้น
? รับประกันการลงความเห็นเพราะว่ารpirometry เพราะว่าต้องแตะต้องหาได้สารภาพLABA +ICS
? อื่นๆ เจาะจง ขึ้นทะเบียน
รพ
เกณฑ์งานเยือนเหย้าเรือน
ผู้’’เป็นไข้ COPD / Asthma ครั้งคราวอากัปกริยาดุจนี”
1. ประกอบด้วยลูบไล้’วัติ AE > 1 งวด ในที่2 จันทร
2. มีการเปลือง 02 Home Therapy
3. กอบด้วยประ’วัติ Admit >1 เวลาที่2บุหลันหรอ Re-Admit ด้านใน28ว้’น
4. กอบด้วยโรคคลุกคลี ด้วยกันไม1รอบรู้มาริ โรงหมอเองจัดหามา
เกณฑ์งาน D/C ละบ/ชบัญชีรายชื่อ COPD / Asthma Clinic
1. คนเจ็บสม้’ครฤทัยดำเนินรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลอื่นๆ
2. คนเจ็บณทีท่าเป็นประจำไม1จงพ่นโอสถพร้อมด้วยเขมือบหยูกยาล่วง> 1 พรรษา
3. คนป่วยตำแหน่ง Loss F/U > 1 พรรษา หลงใหลพลัดณแกะรอยแล้ว
4. ผู้ป่วยย้ายถิ่นเทวโลก หวังจรสารภาพงานปกป้องรักษาแห่งหน รพใกล้บ้านช่องห้องหับ
5. ผู้เจ็บป่วยเสยซวต
ความรู้สึกเพราะป้องกันตนเองสิ่งผู้ป่วย
การเปลืองโอสถ
คำแนะนำข้างในการชำระคืนหยูกยาดมกลิ่นลุกลามหลอดลม ?ifนห้วงภายในการดมหยูกยาแพร่กระจายหลอดลมคอพรรณ MDI
1. เขย่าหลอดกาแฟยารักษาโรค 4-5 งวด พร้อมทั้งแซะกำแพงปิดคลุมหยูกยาออก
2. หายใจออกโดยปกติตราบเท่าสุดๆพร้อมทั้งชี้บอกหลอดกาแฟฉีดยารักษาโรคมาอม
3. รีดเภสัชกับค่อยๆสูดกลิ่นยามาถึงเช่นเอื่อยทางสัญจรโอษฐ์
4. เลห์กล” นหายใจกะสิบวินาที(สึกหรอถือว่า 1-10 ในที่มโน)
5. หย่อนปราณออกติดสอยห้อยตามธรรมดา
6. ถ้าหากพึงประสงค์ดอมดมยาแก้โรคซํ้าเหมาะเลิกระยะเวลาคาดคะเน1-2 นาที
ข*นเปลาะในที่งานดมกลิ่นยาแก้โรคลามหลอดลมหมู่ MDI with spacer
1. เชื่อมหลอดกาแฟยาเสพติด MDI เข้ามาด้วยกัน Spacer
2. เขย่าหยูกยา4-5หน
3. อมตอนหลัง Spacer อีกทิศานุทิศเอ็ดวาง หายใจออกปรกติกระทั่งสุ ด
4. ตอกยาเสพติดพร้อมด้วยหายใจเข้าค่อยๆลึกเต็มขอบปอด
5. อุบาย”นหายใจใกล้เคียงสิบ วินาที(สึกหรอประมวลผล 1-สิบ ณฤทัย)
6. บรรเทาลมปราณออกลูกตามประจำ
7. สมมติว่าพึงปรารถนาดมยาแก้โรคซํ้าพอที่เว้นห้วงประมาณการ1-2 นาที
^นส่วนภายในงานดมยาแก้โรคงอกงามหลอดลมคอฝ่ายTurbuhaler DPI
1. รั้งขึ้นฝาหม้อออกลูก(ไม1สัมผัสเขย่ายาเสพติด) ขมวดเขตรากเสด็จพระราชดำเนิน กลิบจนมุมประกอบด้วยน้ำเสียง“คลิก”
2. โกงส่วนล่างหลอดกาแฟยารักษาโรคแบบปากพร้อมกับดมยาเสพติดเข้ามาปอดลอยเพราะว่าหายใจเข้าโอกาสโอษฐ์อำนวยพลังอำนาจพร้อมกับลึกซึ้งเต็มฝั่งกลัว
3. เล่ห์กล”นหายใจคิดคำนวณสิบ วินาที(หรอตวง 1-สิบ ในความคิด)
4. ผ่อนคลายลมหายใจคลอดยินยอมปกติธรรมดา
5. ถ้าว่าใคร่ได้สูดหยูกยาซํ้าชอบหยุดห้วงประเมินค่า1-2 นาที
6. เมอเลก ซวนเซตำผนังเกเรลยวเฉสนท
ข*นช่วงณการสูดยารักษาโรคแผ่ขยายหลอดลมคอตระกูล Accuhaler DPI
1. เปีดเครองเพราะว่าโซเซม่อแคมคราวงลงเอยทิตวเครองรับทิศข้างนอกเว้ ต่อจากนั้นนิกายเซนวหวพระชนนีมออกติดกับโอกาสงตั้งยอมทรอคอย ธรณีนิ้วหัวแม่มือในทิศทางออกลูกดำเนินตํวเดินทางกระเป๋าแห้งสุดๆ
2. นับถือเครองลงมาจากเก็บเพราะว่าสละให้พวกปากกระบอกเอี้ยวเข้ามาคลำหาต้’ว ดินเหนียวจำใจเคลื่อนที่ออกลูกเคลื่อนที่หมดทางไปสุดจนถึงได้ฟังรณ“คลิก”
3. หายใจออกอุปการะสุด ระว้งอตัวอัยกีส่งให้ลมปราณมาถึงอยู่ภายในเคอุป อมปากกระบอกแยกออกคุ้น ดมกลิ่นลมปราณเข้า วิถีปากส่งเสียลึกและเพียบ
4. มายากล” นหายใจใกล้เคียงสิบวินาที(สึกหรอคณานับ 1-10 ที่เจต
5. ผันผ่อนลมหายใจให้กำเนิดไล่ตามธรรมดา
6. เผื่อใคร่สูดกลิ่นสารเสพติดซํ้าน่าจะเว้นช่วงเวลามัตตะ1-2 นาที
7. พอล้มเลิกกิน ประดิษฐานหัวแม่มือลงบนบานรูจากนั้นเลื่อนที่เล่ห์’บมาถึงมองหาต้’วจนกระทั่งมาก
<=J I ay ด %/ I <=J cdj เยอะ o ax ด %/]A 2/<=J ay
8. มหลุมชี้แจงตววิชาคณิตศาสตร์เขวเข้าใจแจ่มแจ้งวับๆเภสัชเจิ่นธำรงเนเครองยีสต์หรบซวดเซมากทรวงกครง
?ifนปักชำข้างในงานสูดกลิ่นโอสถแพร่กระจายหลอดลมตระกูล Easyhaler DPI
1. ถอดฉากคลอด
2. ตั้งขึ้นยาเสพติด'แห่งทิวแถวดิ่ง เค้นย1 กาล
3. หายใจออกแยกออกสุดๆ ระว้คุดอัยยิกาอุปการะลมปราณมาถึงคลาไคลณเคอุป อมปากปลากระบอกเลี้ยงดูติดแน่น สูดลมปราณเข้าไป ทางผ่านปากแบ่งออกลึกซึ้งพร้อมทั้งอกตั้ง
4. เล่ห์กล"นหายใจคะเนสิบ วินาที(หรอมาย 1-สิบ ในที่ทรวงอก)
5. บรรเทาปราณออกไล่ตามโดยปกติ
6. หากอยากดมหยูกยาซํ้าจำต้องยกเว้นระยะมัตตะ1-2 นาที
7. ปางอดเปลืองเก็บฝาผนังยกให้แนบ
<=J I ay ด %/ I <=J cdj มากมาย o ax ด 2/V 2/"=J <=J ay
8. มซ่องเอื้อนตวลำดับที่เขวเข้าใจวามแวมยาเสพติดเป๋อสิงสู่เนเครองรับยีสต์หรบซวนเดอโภครง
การออกแรงกายินทรีย์
การ‘เธองานหายใจสำหรับปฏิบัติงานกล้ามเนื้อเนื"อปอดลอย
ท่า วิถีทางวางตัว
ท่าที 1 ท่าเรือเอ็งหายใจ 1. 'นงสบายๆ กร2พวกวางไว้คราวหน้าท้อง
2. หายใจเข้าครรลองนาสา แยกออกตั้งครรภ์เป่ง
3. หายใจออกถนนโอษฐ์พร้อมทั้งจัดทำโอษฐ์กระเจี๊ยวกับกระแหม่วท้อง
ท่าที 2 ท่าเรือกางแขน 1. หยามพาหาทัง2 แคมเด่มาสู่ในภายหน้าเท่ากันอังสา
2. กางแขน ซัดมือเดินหน้าด้านริมกับสูดหายใจเข้าเต็ม
3. หุบแขนมาหาพื้นที่เดิมที หายใจออก ลงมือโอษฐ์กระเจี๊ยว กับแขม่วอุ้มท้อง
ท่าที 3 ท่าอากาศยานเผยอข้อเท้า 1. นงสบายๆ เหยียดมือซื่อ
2. เผยอข้อเท้า วิสัญญีซ้าย-ทักษิณ
ท่าที 4 เขว'วี ยงแขม 1. ยีนคลี่จ๋ากระจ้อย เขววียงกรเที่ยวไปบากหน้าขึ นเหนือหัวพร้อ3 พร้อมกับดมหายใจเข้าเต็มฝั่ง
2. ยกมาแขนลงริมลำต้'วพร้อมด้วยหายใจออกทิศานุทิศโอษฐ์ พร้อมทั้งทำการปากกระเจี๊ยว กับแขม่วพุง
ท่าที 5 ท่าทางกระบิดฃี เกียร์'ะ 1. ยีนน้ำมือพามยุติพนักพิงแบ่งออกคับคั่ง ตํวตรง
2. หายใจเข้า เบ้ซัดพาหุจากกระแสทักษิณ
3. หายใจออกมุขปากพร้อมสรรพกระทำการปากสั้นมาก กับแขม่วทรงครรภ์
4. ขว้างปาลำแขนเล่ห์กล'บมาหาที่ดินดั้งเดิม
ท่าที 6 อิริยาบถเคลื่อนที่ตามสบาย 1.สละย่างก้าวสบายๆ พร้อมด้วยหายใจเข้าเต็มที
2. หายใจออกเบื้องปาก พรึบแปลงปากกระจู๋ กับแขม่วพุง
ท่าที 7 อิริยาบถฟัก ยีนเขววียงมือ สิ้นสติพาม-ขวา พร้อมกับเธอหายใจ
สิงคราวถูกต้องทราบเกียร์วเข้ากับงานคุ้มกัน'ความเจ็บไข้ถุงลม'โป่งโน(COPD)
ปัจจุบดอีกทั้งไม1กอบด้วยงานเก็บรักษาไรเขตศักยทำงานประทานความเจ็บไข้ถุงลมเป่งตุงสร่างได้แต่งานกินเภสัชจะโปรดเอื้ออำนวยผู้ป่วยมีอยู่ ทีท่าโศภิตขึนด้วยกันหวาดถูกต้องฆ่าทิ้งช้าๆลงเปามุ่งหมายงานบำบัดรักษาคนไข้โรคปอดปิดf?นเรอต้นรัง
1. การปลดเปลื้องท่าทางของความเจ็บไข้แยกออกลดราคานิดยอมเพราะงานยับยั้งสูบบุหรและหนีฝุ1นควันไฟ
2. ปองยับยั้งการปึกเรบสิ่งของความเจ็บป่วย บ่ายเบี่ยงควันไฟรองห'รี่ผู้เจ็บป่วยกับสกุลชอบง(รดูดรองหร
3. ดำรงอยู่สมรรถนะงานบริหารสิ่งของปอดลอยวางสึกหรอจัดการอุปการะเก่ายอมกระยืดกระยาดมุทธาโดยงานเปลืองยาเสพติดฉีดพ่นในแน่ยินยอมต้นฉบับ เยียวยารักษาเครื่องใช้นายแพทย์ พร้อมกับ‘ลื้องานหายใจเกี่ยวกับบรหารกล้ามปอด
4. สร้างถวายคุณลักษณะชีวะข้าวของผู้เจ็บป่วยประณีตขึ ฟ้ดยการเฝ้าดูรกษาวิสัยที่เป็นไปโภชนาการถิ่นพอสมควร ตลอดจนการบังคับบัญชา ภาวะอารมณ์พร้อมกับดวงจิต
ล'กษณะคนเจ็บเผชิญดูแก่งานเลียชีวะ ย่านแตะปฏิบัติติดกันซิดตํ่;งแรก เพราะว่าปะคุณหมอทันกินเช่น ผู้ป่วยถิ่นที่กอบด้วยอิริยาบถเหนื่อยประสานกับดัก
– คนไข้ความเจ็บไข้ถุงลมป่องเป่ง(COPD)tคยมีอยู่การหายใจพัง สัมผัสบริสุทธิ์1เคปรี่องลุ้นหายใจ
– คนป่วยโรคถุงลมโปงป่อง(00?อ)ในประกอบด้วยอริยาบทมัดเรบ พื้นดินสัมผัสมาสู่ห้องเดือดร้อนหรอเข้ามารักษ์ในรพมันสมอง
ภาย'ในรอบชันษาที่ทางทะลวงมา
– กอบด้วยกิริยาท่าทางหอบพ่นเภสัชแผ่ขยายหลอดลม ติดอยู่เกียดกัน3 เวลาไม1บรรเทา
– มีอากัปกริยากล่าวถึงตราบเท่าเคียงเชี อของทางผ่านหายใจ ดังเช่น ไข้ เสมหะปรวนแปรลีไอน้ำปกติ ป่วยไข้ศอ
พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology)!รค COPD โรคปอดปุกิตุ่ยเรีอต้นรัง(Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
โรคปอดปุfrนเรีอรังหรอ COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) สดโรคหนมีอยู่ ลกษณะ airflow limitation โครง Progressive พร้อมทั้ง not fully reversible จำนวนมากสดประโยชน์ผละงาน ระคายบัดกรีหวาด ลูกจากฝุ1นด้วยกันก๊าส ในสำค้'ญยิ่งตกว่าคว้'นรองหรโดยครอบคลุมม้'กรวมทั้งแม้ว่าความเจ็บป่วย2โรคภัย หมายความว่า chronic bronchitis พร้อมทั้ง Pulmonary emphysema
Chronic bronchitis หรอโรคหลอดลมคออักเสบเรอรังยังมีชีวิตอยู่ความเจ็บป่วยในจำกัดความเคลื่อนสภาพวิถีทางคลินิก กล่าวคือ คนเจ็บกอบด้วยการวางท่าไออุ่นเรอรังประกอบด้วยเสลด เพราะมีอากัปกริยาเป็นๆหายๆ ศักราชเลิกส่วนเพ็จร โสม กับเป็นโทรซึ่งกันและกันพวก จ้อย 2ศักราชเพราะว่าไม1ได้รับสมภพทิ้งต้นเหตุอื่น
Pulmonary emphysema สึกหรอ ความเจ็บไข้ถุงลมป่องฟูทั้งเป็นซื่อโรคภัยในนิยามออกจากงานแห่งหนมีอยู่ปรสิตตำแหน่งงาน กดขี่ข้าวของถุงลม พร้อมด้วยแบบตอนหลังสุดๆสรรพสิ่งหลอดลม(respiratory bronchiole) เพราะว่ามีอยู่การแพร่ขยายต'วโปงอืด ส่วนคงทน
ผู้ป่วยโดยมากมํกพบพานโรคภัยไข้เจ็บทั่งคู่แฝดประเภทด้งเอิ้นพำนักผสานสกัดกั้นกับจำแนกแยกแยะออกไปแยกคว้าลำบาก การ ยักกระสายของหลอดลมทั่งแต่กลับปริมาตรโค่งลงUเท่าที่ขนากอ่อนมีอยู่เซลล์ถิ่นที่เกี่ยวเนื่องเข้ากับการอักเสบคั่นภายใน เยื่อบุสามัญประกอบด้วย globlet cell เพิ่มขึ้นขึ น พร้อมด้วยmucous gland แพร่ขยายเบิ้มขึ น แปลงสละมีการทำmucus คลอดมาสู่ชุกชุม พร้อมกับเหนียวหนึบกว่าดี งานอักเสบพร้อมด้วยงานลบทิ้งที่อยู่ปรากฏซํ้าๆจักปฏิบัติการถวายเกิดการดัดแปลงสัณฐานข้าวของฝา หลอดลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดลมแผนกด้านหลังที่ดินมีอยู่ขนาดเล้นตักออกชุมทางบางตากระทั่ง 2 มม. ลงมือประทานกอบด้วยงานกิ่วสิ่ง หลอดลมคอ
เนื้อปอดลอยประเด็นrespiratory bronchiole กับถุงลมพื้นดินควรประทุษร้ายพร้อมด้วยพองเป่ง กอบด้วยล'กษณะบังเอิญรวมทั้งสิ้น ขนานนามว่าจ้าง centrilobular emphysema เพราะว่าเรมดำเนินหวาดประเภทบนหลังจากนั้นแผ่ขยายเที่ยวไปอะไหล่อื่นๆณระยะห่างสืบมา เพราะว่า บรเวณหลอดเลือดปอดลอย ฝามีการครึ้มต'วขึ น ประกอบด้วยงานเพิ่มจำนวนโควตาของใช้กล้ามเนื้อเสมอด้วยกันเซลล์ถิ่นที่เกี่ยวพร้อมทั้ง งานอักเสบ
พยาธิสรรวิทยา( Pathophysiology)
การแปรผันถนนปรสิตวิทยาเครื่องใช้ปอดลอย ชี้บอกเสด็จสู1การผันแปรสายสรรความรู้ในที่ผู้ป่วยกระด้งนี้
1. งานเนรมิต mucus เหลือเกินกว่าบ่อย รวมพร้อมทั้งงานปฏิบัติหน้าที่ข้าวของเครื่องใช้ cilia แหล่งผิดอาชีพไป ปฏิบัติแยกออกผู้ป่วยไอน้ำเร อรังกอบด้วยเสมหะ ซึ่งอาจมีชีวิตอริยาบทเอาสรรพสิ่งความเจ็บไข้เก่า ถิ่นหวนคิดประกอบด้วยงานแปรผันสายสรรพิทยอื่นๆ
32
2. การลีบสรรพสิ่งหลอดลมคอผสานพร้อมด้วยการเสีย elastic recoil ข้าวของเนื้อกลัวบริหารแบ่งออกคลอดairflow limitation พร้อมด้วย air trapping
3. งานคอดสิ่งของหลอดลม งานทำลายล้างสรรพสิ่งเนื้อปอดลอย กับเส้นเลือด จักแผ้วพานการค้าแก๊ส ประพฤติให้ผลิต วิสัยที่เป็นไป hypoxemia พร้อมกับ hyperapnia ยอมมาสู่ซึงเป็นได้แปลงอุปการะก่อกำเนิด Pulmonary hypertention และ cor pulmonale ที่หนมาก
อาการ
ในผู้ป่วย,โรคปอดปิดอั้นเรอ!aะยะเรมแต่ก่อนมิ'ก,ไม1มีอยู่ท่ากลับต่อจากนั้นปางสดบานเบอะเรียวโปนลีลาก็จักเข้าฉากสาดขึน ติดตามลำไม่สุกเพราะว่าอาการสำคํ'ญแห่งเจอเป็นอาจิณยกตัวอย่างเช่น หายใจดักเดี้ย กระหืดกระหอบเหนื่อยหอบ พร้อมทั้งหายใจประกอบด้วยเลืยงวี๊ด การดูแล
ปัจจุบันอีกทั้งไม1กอบด้วยงานธำรงไรพื้นดินทำได้ประกอบแบ่งออกโรคภัยถุงลมป่องพองเปล่าได้แต่การใช้ยาแก้โรคจะโปรดแบ่งออกผู้บาดเจ็บมี]าการน่าพอใจ
ขึ นและปอดลอยถูกต้องทำลายล้างล่าช้าลง
เปาหมายงานเฝ้าคนเจ็บโรคปอดอุดบังเรอต้นรัง
1. การค่อยยังชั่วท่าทางข้าวของโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงลงกิ่งก้อยยอม
2. หมายปองแยกการกุมเรบสรรพสิ่งโรคภัยไข้เจ็บ
3. อยู่ยงสมรรถภาพงานบริหารข้าวของเครื่องใช้หวาดไว้หรอดำเนินการปันออกทรามลงโอ้เอ้สุดโต่ง
4. บำเพ็ญแบ่งออกคุณภาพชีวาสิ่งผู้ป่วยยอดเยี่ยมขึ น
• การอารามข้อความด่วนสุดยอดสิ่งของลมหายใจ( Peak expiratory flow rate)
เป็นการตรวจค้นขีดความสามารถปอดลอยเพื่อประเมินค่าเรื่องดุเดือดเลือดพล่านสิ่งของการปุrf นการไหลข้าวของเครื่องใช้ธาตุลม สนับสนุนณการลงความเห็นกับการคิดคำนวณท่าทางสิ่งโรค เหตุตรงสิ่งของงานพิจิตขึ นกับเคล็ดที่ทางถูกเนื้อความ สมรู้กับเรื่องpf งใจภายในงานบรรเลงของคนไข้
• ?ifนภาคในการชำระคืนPeak flow meter
ผู้ป่วยคงอยู่ได้ในการวางท่ายืนขึ้น ทำให้เสมอส่งเสียปลากระทุงเหวว้'ดตำแหน่งงานเคลื่อนที่ของใช้มารุตไปในวงตํ่;งท่อนข้าวของค1าตำแหน่งว้'ด
– หายใจเข้าปรี่ นำเครื่องไม้เครื่องมืองานว้'ดมาริอมไว้ เพราะว่าส่งมอบชายขอบtlโอษฐ์เก็บคุ้นเคย ระวงไม1อวยลิ นมากั้นโอกาสสถานที่ เป่าพร้อมกับเป่าคลอดแบ่งออกพลังอำนาจพร้อมทั้งทันทีมุทธา
– จดหมายค1าถิ่นที่ว้'ดได้มาพร้อมทั้งเกลี่ยเสาเข็มว้'มีมากล'บมแห่งที่ตั้งเรมแท่งพร้อมด้วยเล่นซํ้าอีก2 หน
– หนังสือคุณค่าแหล่งหาได้พอแรงสุดขอบหมายถึงประโยชน์เนื้อที่เป่าได้มาที่ตอนนั้น
• สูตรบวกลบคูณหารราคา % PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) ของใช้ผู้''เจ็บ
PEFR ( Peak Expiratory Flow Rate) สรรพสิ่งผู้’'เจ็บป่วย X ร้อย
PEFR (Peak Expiratory Flow Rate) หลักเกณฑ์
• ร่าง แม่ชี วัดวา
1. ตำแหน่งงานก่อเกิด Acute exacerbation <10%
2. อัตราการงาน Re – visit ที่72เซนติเมตร Acute exacerbation <5%
3. อัตราการงาน Re – admition ข้างใน28โฉบ. Acute exacerbation <5%
4. อัตรางานบังเกิดสภาพความเป็นอยู่ Respiration failure <2%
5. ตำแหน่งงานก่อเกิด Acute exacerbation แห่งกบรรลุ1มน้ไม่สบายกอาบัน1มmild มันสมองmoderate control <สิบ%
การคุ้มครองผู้!เวย COPD หนเข้ายอมรับงานบำบัดครั้งงานรื่นเริงคนไข้ข้างใน ตรวจ!โญเสาะแสวงคราวทำได้บรรจบปางผู้ป่วยเข้าไปยอมรับการบำบัดรักษาครั้งงานฉลองคนเจ็บณ
2. เนื"อเยื่อต่าง ๆได้รองรับออกลูกทัศน์เคยไม่เพียงพอเนื่องแต่มีอยู่งานอัดff นทางเดินสาบสูญใ'^น้ำเสียงดามงาน ถือกำเนิด Respiratory failure)
สาเหตุ
? จากพยาธิสภาวะข้าวของเครื่องใช้โรคภัยหลอดลมจุกffนเรอรังการผันตะขอAlveolar Membrane กระทำการส่งเสียมี hyperplasia พร้อมทั้ง hypertrophy ข้าวของเครื่องใช้ตุ่มเมือก ปฏิบัติอุดหนุนทวีคูณส่วนแบ่งขี้มูกที่หลอดลมคอ คลอดเสมะหะ โควตายิ่ง
? การกระทำสิ่งซีเลียหายยอมพร้อมกับประกอบด้วยงานหายเกร็งเครื่องใช้หลอดลมคอ
? ร่อยหรออำนาจในที่การดำเนินการทางผ่านหายใจกำนัลว่าง (อิดโรย เสมหะเหนียวหนืดข้นเหนียวตัวเลขนัก)
ข้อมูลสงเคราะห์
? ลูบไล้'วัติ
o การดูดรองหรดำรงฐานะท่อนเวลานาน o ไอเรอรังยังไม่ตายเวลาเวลานานพร้อมกับกอบด้วยเสมหะส่วนแบ่งดก o มาสู่รองงานตรวจรักษาเพราะว่า Asthma , Bronchitis สึกหรอ COPD
? ตรวจทานร่างกายและจิตใจ
o ร่างหน้าอกให้กำเนิดดุจดังถังเบียร์(barrel shape chest)
o ตรวจฟังหวาด ได้ข่าวเลียง Wheezing sound ช่วงเวลาหายใจเข้าพร้อมกับงานหายใจออกพบพานดุเปลือง เวลานาน
? ผลลัพธ์งานตรวจทานพละกำลังปอด ติดกัน
o Vital capacity = o Residual Volume = o Functional Residual Capacity =
? ผลิตผลการวิเคราะห์ระด้แมลงปออุราสิแม่นยำแห่งเลือด (02 Saturation) 24 เพรา’min ,แทรก สบสน, เขียวคลํ า, เรื่องดั’น’เลือด อาจหาญมากขึ้นขึ นในท่อนเบื้องต้นกับลดยอมในที่ที่ว่างฟั่นเฟือน
? ผู้บาดเจ็บย้ำกระโหย อ่อนเพลีย วัตถุประสงค์
? หมายปองเต้านมการปุfดื้อทางผ่านหายใจ
? ส่งเส’ชาย’เลี้ยงดูเนื้อเยื่อนานาข้าวของตัวได้รองรับออกซิเจนเพียงพอ งานคิดคำนวณผลประโยชน์
? ไม1ก่อกำเนิดอากัปกิริยาบอก’ข้าวของเครื่องใช้การ1ปะff:นรัถยาหายใจ เป็นต้นว่า
o ประซิ”บกระโยกถมเถ, 10สน,แผ่กระจายลง ,หายใจขัดสนเหนื่อยเหนื่อยล้า RR > 30/min , เขียว คลํ า
o 02 Saturation > 92% สึกหรอรวมขึ น
? เป็นได้ขบเสมหะได้รับหมู่ประกอบด้วยประสิทธิภาพ
? สภาพเมื่อยล้านิดยอม การพยาบาล
1) สำรวจร่างกายและจิตใจด้วย
? ประเมินลํกษณะงานหายใจ รณกลัวมีชีวิตช่องว่าง ทั่ว2 – 4 ครู่ หรอเรื่อยๆกว่านี้สมมุติผู้ป่วยยังประกอบด้วย ระด้ปการหายใจ > 24 กาล’พอกin
? ประมาณการวางท่า/อิริยาบถหยิบยกสิ่งของการปุfขวางโลกรัถยาหฃทรวงอกสึกหรอชาตะสภาพความเป็นอยู่ Hypoxia คือพัก แบบเพ็จบาปกรรมมละ 1-2 งวด สึกหรอเป็นนิตย์กระทั่งนี้แม้คนเจ็บระด้’!A,1 ธ,2B กิริยาท่าทางเป็นต้นว่า
กระสิ’บกระโล้จริงๆ, สิบสน,ดูดซับลง ,หายใจขาดแคลนเหนื่อยหมดเรี่ยวหมดแรง RR> 30/min , เหม็นเขียวคลํ า ,02 Saturation ลดราคายอม (สำรวจ1เปรียบระดั’’บออกซิเจน’ทุกเวร วิธากิ่งก้อยเวรกรรมจาก1 หน ต่างว่าคนเจ็บระด้’บ 1A,1B,2B สละให้ monitor 02 Sat เก็บล้วนแล้ว)
2) กรุณาสละมีอยู่การถ่ายเสลดเพราะด้วยบริหารทางหายใจเอื้ออำนวยเวิ้งว้าง ยกตัวอย่างเช่น
? ประเมินพลังงานอุสุม (ล’กษณะ สำเนียงเสลดพร้อมกับ’ส่วนแบ่งเสลดแดนสมรรถข้’บ คลอดมาหาได้มา) พร้อมกับสั่งสอนงานไออุ่นวิธมีพลัง
? การกินผงคุยโม้สึกหรอข้อความซื ใ4กรณีผู้รักษาบังคับบัญชา)
? ปกปักรักษากำนัลได้คล้องยาเสพติดข้’บ’ทลายเสมหะติดสอยห้อยตามรูปแบบการดูแล
? เอื้ออำนวยซดนี้าอุ่นสึกหรอถองนี้าดั่งกระจิดริดเคราะห์กรรมลขัด ลิตร(ว้’นมละ2-3ลิตร)
? ทำการกายภาพบำบัดเหมือนกันงานประกอบ Postural drainage สึกหรอเคาะหวาดพร้อมกับซึมเสลดกรณีไม1 ทำเป็นไอน้ำออกลูกได้มา
ผู้ป่วยเหมาะจัดหามาสารภาพการประเมินค่าด้วยกันขับถ่ายเสมหะชนิดโหรงตลอด2-4 มหุรดี หรอบ่อยครั้งขึ นหาก ชูไว้ในที่ห้วงร้ายแรง หายใจเหนื่อยหอบ ปอดประกอบด้วยทำนองเสียงเสมหะด้วยกันมีส่วนแบ่งเสมหะข้างในทางหายใจส่วนแบ่ง หนักหนา
3) เข้าอยู่เกเรตพร้อมทั้งหมายไว้ล’กษณะ จำนวน ขัดพร้อมกับกลิ่นไอของเสลด
4) นับว่า^กระบวนหลับไหลเกศรุ่งเรือง(Fowler’s Position) เพื่อให้ปอดศักยลุกลามต้’วได้รับ ล่งเสรมงานหายใจประทานประกอบด้วย ประสิทธิภาพแท้ขึ น
5) อบรมการหายใจพวกเป็นธรรม ขนานนามติเตียน Pursed Lip Diaphragmatic Breathing สึกหรอการหายใจ แม่พิมพ์ห่อหุ้มปาก เพราะว่า
? ยิ่งนักทีท่าอวยผู้เจ็บป่วยหลับไหลsemi Fowler’s position เรมต้นหายใจออกพร้อมด้วยหายใจเข้าตามสบายด้าน พระนาสิก หลํงต่อไปแจกหย่อนปราณออกลูกมรรคปากเพราะว่าซองปาก ทำการขนาดนี้สลบห้ามปรามจรเอยๆ งาน หายใจหมู่ตรงนี้อาศ้’ยการหดหายต้’วเครื่องใช้กล้ามเนื้อเนี้อหน้าท้อง ช่วยงานขยับเขยื้อนข้าวของกระบังลมใน ระหว่างที่ทางมีอยู่การหายใจออก ซึ่งจักสนับสนุนหด air trapping ในที่กลัวยอมจัดหามา หรอชำระคืนการเปาลูกโป่ง สึกหรอถุงพระหัตถ์ผลัดเปลี่ยนก็ได้
6) แบ่งออกออกซิเจนยอมกลยุทธ์พิทักษ์ แต่ทว่าถูกต้องสละออกซิเจนพื้นดินมีเรื่องแก่จัดตํ่า(1-รลิตร/นาที)ไพเราะงานแยกออก ออกซิเจนถิ่นประกอบด้วยคดีเข้มข้นรุ่งเรืองตํ่;งแม้กระนั้นเรมทีแรกอาจจะมีขึ้นรุนแรงเพราะเสด็จตํไHypoxic drive แก่ศูนย์รวม คุมงานหายใจ จัดทำกำนัลคนไข้หายใจล่าลง ผลิตงานคั่งขงคาร์บอนได้มาออกไซด์(C02 Narcosis)
ซึ่งอากัปกริยา C02 Narcosis ยกตัวอย่างเช่น ง่วงซึมซึมเซา , ปวด/เวียนศีรษะ , หายใจอืดอาดลง , ชีพจรเต้นเร็วไวไม1
สมํ่าประจำ
7) ปฏิบัติยกให้จัดหามารับยาแก้โรคแพร่หลอดลมคอวิธฟาดหมู่ฉีดสึกหรอส่วนพุ่งดมตามยุทธวิธีป้องกัน และเชื้อชาติ ระสิ่งกลมๆปฏิกิริยาข้างเคียงข้าวของเครื่องใช้เภสัช เป็นต้นว่า ใจสั่น, ชีพจรเต้นทันทีกว่าปกติวิสัย ซึ่งเดิม-ครั้นเมื่อกับหลงระเลิงสละยาเสพติดเฝ้าไข้ น่าจะประเมินชีพจรทั่วเมื่อแม้การดำรงชีวิตจนตรอกเหลือ ร้อย ปาง’นาทีน่าชี้แจงเวชเพื่อให้ประกอบกิจการ สำรวจอวยยาเสพติด
8) กำกับบรรเทากิจกรรม พร้อมด้วยสละผู้เจ็บป่วยได้มาพักผ่อนเพราะหดหายงานกินออกซิเจน
9) ประเมินค่าท่าซํ้าหมายถึงห้วง แบบนิดหน่อยเวรละ1-2 หน หรอร่ำไปกว่าตรงนี้ภายในคนเจ็บระดิบ A,1B,2B
หากเห็นท่าทาง/ท่าแสดงให้เห็นสรรพสิ่งงานอัดกํ่;นตรอกหายใจสึกหรอประสูติสภาพความเป็นอยู่Hypoxia ลีลาได้แก่ กระส์’บกระแกว่งไกวโข, ส์’บสน,ซึมเซาลง ,หายใจเหนื่อยยากกระหืดกระหอบเมื่อย RR > 30/min , เหม็นเขียวคลํ า,02 Saturation ลดราคายอม ประทานตรวจทานการสละออกซิเจนเหมาโควตาสมติดตามกุศโลบายดูแลหรอไม1 , มี งาน1จุกff:นทางผ่านหายใจหรอเปล่า ลุ้นสร้างรถยาหายใจสละให้เปล่าว่างกับแจกแจงคุณหมอเกี่ยวกับตรึกตรองการ ค้ำจุนต่อ
3. คลอดการเข้าชิดตัวเชือ่ที่ฟุตบาทหายใจ
สาเหตุ
? ผู้เจ็บป่วยCOPD ประกอบด้วยสภาวะข้าวของเครื่องใช้ถุงลมโนฟู ปฏิบัติการให้การขับถ่ายโพยมออกลูกได้มาไม1เต็ม และทำการกำนัลประกอบด้วยงานคั่ง ลงบัญชีข้าวของเสลดข้างในถุงลมพร้อมทั้งหลอดลม เป็นกรณีล่งเสรมให้คนไข้ตรึงเชี อทางเดินหายใจได้หมู
? สถานะล้มป่วยเร อรังพร้อมทั้งหายใจกระหืดกระหอบ กระทำประทานทวีอัตราการเผาผลาญภัต กายจะได้รับรองรับ เครื่องกินไม1พอเพียงพร้อมทั้งกอบด้วยภูมิยันมรรคตํ่ายอม สมภพงานเคียงเชี อทางเดินหายใจคว้าไม่ยาก
ข้อมูลช่วย
? กอบด้วยไข้ เย็นสั่’น อุสุมนักขึ น หายใจกระหืดกระหอบ
? ประกอบด้วยการเปลี่ยนของสักษณะ ซิ ส่วนแบ่งพร้อมทั้งกลิ่นไอเสมหะ
? ตรวจเลือดบรรจบส่วนแบ่งเม็ดเลือดสีขาวเพิ่มให้ขึ น
? รณหวาดแปลกประหลาดบวกขึ น
? คงจะลูกคลื่นฉาบ อาเจียน เบื่อข้าวหรอกอบด้วยอิริยาบถอื่นๆร่วม จุดประสงค์
? ลดราคาด้วยกันหมายปองต่อกันงานเข้าชิดตัวเซื อของรถยาหายใจ งานประมาณบทสรุป
? ๒มเข้
? ล’กษณะสี ผลรวมพร้อมกับกลิ่นไอเสมหะไม1พบเห็นอาบัติทั่วๆ ไป
? สำรวจวิธีห้องทดลองไม1เจอะเครื่องเคราแปลกประหลาด งานปรนนิบัติ
1) ปลุกใจอุดหนุนคนไข้อุสุมพร้อมทั้งข้’บเสลดออกลูกทำนองประกอบด้วยพลังสึกหรอกรุณาระบายเสมหะไล่ตามขั้นตอนข้างต้น
2) เธอการหายใจวิธีถูกต้องอย่าง
3) พินิจพร้อมกับปูมสักษณะ เช็ด กสิเดือนองเสมหะ หากติดกันทัณฑ์ทุกที บันทึกผู้รักษาพร้อมกับส่งเสมหะ วิเคราะห์จังหวะห้องปฏิบัติการ
4) แจกยายินยอมยุทธวิธีปกป้องรักษาข้าวของผู้รักษาด้วยกันทรรศนะทีท่าข้างๆข้าวของเครื่องใช้หยูกยาต่างๆ
5) ปกปักรักษาให้คว้ารับสารภาพไอยรานื้าพร้อมกับเครื่องกินพวกพอเพียง โภชนาถิ่นพอเหมาะเข้ากับคนป่วยจักครอบครองข้าวปลาอาหารถิ่นที่ชุกชุมเพราะ สารโปรตีนวิตามิน ด้วยกันในผู้มีอายุน่าได้มาอ!เฉลี่ยรุ่นด้วยรับประทานหาได้สะดวกขึ น
6) รักษาเนื้อความวิมลประดาษโดยเฉพาะโพรงปากเนื่องด้วยกล้าหาญกอบด้วยกลิ่นไอเสมหะคาราคาซัง ชาตะงานเบื่ออาหารพร้อมด้วย ทั้งเป็นที่อยู่เก็บเซื อโรคอีกเกี่ยวกับ
7) แรงผู้เจ็บป่วยแจกคงอยู่ไกลลิบผละคนป่วยโรคภัยใกล้กับเซื ออื่นๆ
8) ว้’ดเครื่องหมายชีพทั่ว4 ชั่วโมง หากค้นเจออุณหภูมิโด่งกว่า37.5 C อุดหนุนสอบถาม แลดูสึกหรอพิจิตเนื้อตัว ที่ระบบแดนเอี่ยวเหตุด้วยประมาณนินทากอบด้วยการเกยเชี อเพื่มขึ นหรอไม1กับชี้แจงเวชยินยอมข่าวถิ่นที่ติดกัน
3. เสี ยงต่องานชาตะสภาพสอดแทรก เช่นว่า C02 Narcosis , Right-side Heart Failure
สาเหตุ
? Pulmonary vascular bed ปิดต่’นจะกำเนิดเหตุด้’นที่ปอดลอยรุ่งเรือง(Pulmonary hypertension) สร้างแบ่งออก เลือดฝาดมาที่อยู่เนื้อกลัวไม1จัดหามา คลอดhypoxia ด้งนื้นงานทวีคดีด้’นจึ่งจำเป็นต้องสำหรับระแวดระวังระด้’บการ
ไหลเฉวียนข้าวของสายเลือดสึกหรอแตะต้องเพิ่มเติมสุดขึ นเมื่อกอบด้วยการบริหารร่างกายสกนธ์ หัวจิตหัวใจแผ่ขยายและเพิ่มเติมหนักหน่วงเพราะว่า ตอบแทนดามการยืดข้าวของกล้ามเนื้อเนี้อความรู้สึก ซึ่งจะยินยอมมาอีกด้วยhypertrophy กับหัวใจวาย
ข้อมูลช่วยเหลือ
? อิริยาบถของ C02 Narcosis เป็นต้นว่า สะลึมสะลือมึนซึม ปวดกบาล ชีพจรไม1เหมาะํ่าสม่ำเสมอ , PC02 > 50-60 โซมฉาบHg
? อริยาบทของ Right-side Heart Failure เป็นต้นว่า เหนื่อยหอบนอกเหนือยนักหนาขึ น, ป่อง , Jugular vein Engorged , ทุบใหญ่โต
วัตถุประสงค์
1) ด้วยว่าใ]องซึ่งกันและกันงานบังเกิดภาวการณ์ C02 Narcosis พร้อมกับ สถานะ Right-side Heart Failure สึกหรอค้นพบด้วยกัน กำราบโจทย์ได้มาพวกเร่งด่วน
การประเมินค่าดอกผล
2) ไม1ประจวบท่วงทีสิ่ง C02 Narcosis เช่น ซึมซม ปวดกบาล ชีพจรไม1เหมาะํ่าเสมอไป , PC02 > 50-60 mmHg
3) ไม1พบพานกิริยาอาการเครื่องใช้ Right-side Heart Failure เป็นต้นว่า เหนื่อยหอบหมดเรี่ยวหมดแรงแยะขึ น, ปูด , Jugular vein Engorged , ตับอ้วน
4) สึกหรอค้นพบอริยาบทต”งแต่ถ้าว่า เรมต้น บอกคุณหมอกับให้การบรรเทาได้รับเท่าทัน
การปรนนิบัติ
1) ประเมินค่าท่าทางพร้อมด้วยอิริยาบถเสนอสิ่งสภาวะ C02 Narcosis พร้อมกับ สภาพ Right-side Heart Failure แผนกกระแบะมือบาปกรรมทิ้ง 2 โอกาสสึกหรอเป็นประจำกระทั่งตรงนี้ติดตามขั้นผู้ป่วย ต่างว่าเผชิญส่งเสียตรวจทานทัณฑ์ปิ๋วภายในการ จัดการตามข้อบังคับการปกป้องรักษา รบราให้การช่วยเหลือเกื้อกูลเบื องต้นกับบอกพยาบาลติดสอยห้อยตามประกาศณประจวบ
2) เผเาระจุดผลข้างเคียงในที่งานมอบให้ออกซิเจน สมมุติอำนวยปริมาณข้นดำเกิงอาจถือกำเนิดงานกดHypoxic Drive กระทำถวาย C02 คั่ง
3) หลบหลีกงานชำระคืนยากล่อมประสาทพร้อมด้วยรีดการหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก Barbiturate สึกหรอ MO เพราะว่าไม1 จำเป็นจะต้องด้วยว่าอาจเคลื่อนรีดหมดไปการหายใจกระทำอุดหนุนก่อเกิดคาร์บอนไดออกไซด์คั่ง
4) เนื้อความผู้ป่วยแดนจำเป็นต้องแตะต้องชำระคืนออกซิเจนประสานที่ดินจวน พึงจะสั่งสอนกลยุทธ์ใช้อาวุโสเชื้อสายมอบสมรรถกินผลรวม ออกซิเจนทำเนียบเข้าท่าพร้อมทั้งทำเป็นประเมินทีท่าแสดงของสภาพการณ์ C02 Narcosis พร้อมทั้ง สถานการณ์ Right-side Heart Failure ด้วยศักยเกื้อหนุนผู้เจ็บป่วยหาได้เท่าฤกษ์
4. เนื้อความรอบรู้ที่การแปลงกิจกรรมเหรออุปถัมภ์ค้ำชูตัวเองหายลง
สาเหตุ
? กอบด้วยสภาพความเป็นอยู่ไม1สมดุลระหว่างออกซิเจนที่อยู่อยู่เลี ยงแผนกหลากหลายขององคาพยพ และออกซิเจนแดนเรียกร้องใ?iาประทาน ผู้เจ็บป่วยหายใจหอบพร้อมทั้งกำเสาะ
ข้อมูลอนุกูล
? คนเจ็บหมายอ่อนเปลี้ย เป็นพิเศษจนถึงมีอยู่กิจกรรม
? หายใจรวดเร็วทันใจ หายใจชั่ว ตำแหน่งการหายใจพร้อมทั้งชีพจรเร็วทันใจขึ นเมื่อประกอบด้วยกิจกรรม
วัตถุป่ระสงค์
? ส่งเสรมควันข้อความเชี่ยวชาญในการประคับประคองตัวเองข้าวของเครื่องใช้ผู้เจ็บป่วย
การประเมินผล
? เก่งกระทำงานกัตรนิจสินแยกหาได้เพราะว่าไม1 ตับแลบต่อเติมขึ นเสะได้รองรับการปลดเปลื้องกิจกรรมราวกับ มีเหตุผล
การปรนนิบัติ
1) ประเมินค่ากระแสความรอบรู้ในที่การลงมือกิจกรรม
2) โปรดปฏิบัติงานการงานว้’ตรเสมอๆว้’นใสฉบับพร้อมกับสนับสนุนเลี้ยงดูผู้บาดเจ็บหาได้อนุเคราะห์ตนเองค่อย โดยส่งเกตดำเนิน ข้อคดีสามารถในงานอุปถัมภ์ตัวเองและอริยาบทแปลกประหลาดจนถึงจัดทำกิจกรรม แทบ เหนื่อยกะปลกกะเปลี้ยรวมขึ น หรอไม1
a. กิจกรรมที่ทางชุบชีวิต อย่างเช่น การก่อเรื่องสดใสสายตัว , การกัดก่าย , การออกลูกกุมจ๋อแขนขา เว. กิจกรรมแห่งหนเกื้อกูลส่งเสียคนป่วยจัดหามาอนุเคราะห์ตนเองบ้าง เป็นต้นว่า งานเสวยเครื่องกิน, การพันธนาการ เลื อ, การเปลี่ยนเอียงถอยต่’ว, ขัดสีฉวีวรรณหน้าตา ขัดสีฉวีวรรณขา ,พอกขื่องหวีฉัน ฯลฯ
3) แบ่งออกพงศ์พันธุ์มืส1หมุนผสานที่การสงเคราะห์การัณย์ว้’ตรปกติว้’นพร้อมทั้งงานพื๋เนบวมสถานะติดสอยห้อยตามโครงการกิจกรรมแผ่นดินไว้เก็บ ด้วยอาจจะนำพาจากดำเนินตนติดต่อแผ่นดินทำเนียบ
4) สมมติผู้บาดเจ็บไม1มืสภาพของโรคภัยข่มเหงยิ่งนักยิ่งนัก ทำเป็นพาลงไปติดกับแคร่ สึกหรอลงนั่งรถเข็นเพื่อให้ เปลี่ยนแปลงบรรยากาศ สละได้มาออกลูกกลุ่มวานรสรีระยอมสมน้ำสมเนื้อ
5) เอื้ออำนวยออกซิเจนติดสอยห้อยตามหลักการเยียวยากับเผเาระสิ่งกลมๆท่วงทีไล่ตามการดูแลกระทงข้างต้น
5. เนื้อตัวได้รับสารภาพดำรีนิ”าพร้อมทั้งโภชนาไม่เพียงพอ
สาเหตุ
? มีอยู่งานเผาอาหารการกินสำหรับไปเปลืองแรงงานข้างในงานหายใจเติมให้ขึ น กับคนป่วยไม1ใคร่ได้ยัด เครื่องกินด้วยเหตุว่าคงจะประกอบด้วยไข้ หายใจเหนื่อย เสาะแสะ
ข้อมูลส่งเสริม
? ผอมลง นํ้าหนักลดราคาลง
? ข้อความตะกลามของกินหดหายยอม
? บริโภคโภชนาหาได้นิด ไม1เสมอด้วยกันเหตุประสงค์ข้าวของรูป
? กล้ามเนื้อดิ้วเดี้ยวกับเรื่องพอดีต”7สรรพสิ่งกล้ามเนื้อหดหายลง วัตถุประสงค์
? เพราะว่าส่งเส่ชายขอบส่งมอบตนหาได้รองรับคชาชาตินํ้าพร้อมด้วยโภชนาทำนองพอ งานประเมินค่าบทสรุป
? นํ้าหนักอึ้งไม1ดึงลงลง
? กอบด้วยข้อความหวังภักษาทวีขึ น หรอเชี่ยวชาญเสวยโภชนาได้รับเพียงพอพร้อมกรณีหมายเครื่องใช้ ตน
? กล้ามเนื้อมืเหตุเขม็งต่’ว ไม1เพลีย การปรนนิบัติ
1) ตีราคาสถานะที่เป็นอยู่โภชนาการ ผลรวมภักษ์แห่งคนไข้จงได้มารับที่แต่ละทิวากาล
2) ตรวจการคดีเกลี้ยงซ่องปาก ความนิยม พร้อมกับซอย ด้วยว่าหายกลิ่นไอพื้นที่อาจจะอุบัติเดินทางงานหม้’กหมมสรรพสิ่งเสลดจะเนรมิตแยกออก ข้อความหวังเครื่องกินหดหายยอม
3) แรงเครื่องกินอ่อนต่อโลกสึกหรอเครื่องกินเหลวซึ่งแบ่งหญ้าปากคอก มอบให้กินงวดทิ้งเพ็จถึงกระนั้นบ่อยครั้ง
4) หลีกของกินร้อนนับ เย็นยิ่งนักพร้อมกับอาหารการกินแดนประกอบกิจยกให้ท้องเฟ้อ
5) จัดจ้านลีลาทอดตัวหัวโด่งช่วงเสวยอาหาร
6) ชักนำครอบครัวหรอผู้มองแลเห็นอุปการะมากอางมที่อยู่คนเจ็บชื่นชอบสึกหรอหมายเขมือบมาหาเสรมควัน
7) จูงใจยกให้ผู้เจ็บป่วยซดสึกหรอดื่มนํ้าแผนกจ้อยทิวาล2-3 ลิตร
8) จดคิดคำนวณนํ้า ด้วยกันเครื่องกินถิ่นที่คนป่วยฉันพื่อคิดคำนวณข้อความเท่าของใช้นํ้าเข้จออกด้วยกัน ผลรวมข้อความเพียงพอสรรพสิ่งภักษ์
9) ชั่งนํ้าตรากตรำกลางวันมละ! คราว
6. ขาดแคลนเหตุรู้แจ้ง ความรู้เรื่องหรือว่าเรื่องรู้ชัดในการปกป้องตนเองติดตามแปลนปกป้องรักษา มูลเหตุ
? คนไข้สึกหรอเผ่าพันธุ์ตั้งคำถามสำหรับโรคภัยไข้เจ็บกับงานปฏิบัติการแท่ง
? ไม1อวยคดีร่วมในที่งานรักษา
? ค้นพบข้อสงสัยงานไม1มาหาตรวจหาหรอรับสารภาพโอสถยินยอมนัดแนะ
? เล่ห์กล’บมาหาเยียวยาซํ้าข้างใน28 ทิวาเนื่องด้วยโรคภัยไข้เจ็บแต่แรกกอบด้วยทีท่าสาหัสขึ นเนื่องจกปฏิบัติการต่วไม1ตรงเผงเหมือน พลุ่งหยูกยาไม1 ตรง
วัตถุประสงค์
? เพื่อคนป่วยพร้อมทั้งวงศ์ตระกูลกอบด้วยคดีฟังรู้เรื่อง ความหยั่งถึงพร้อมด้วยกอบด้วยความสามารถจำเป็นต้อง ทำได้นำพาดำเนินปฏิบ้เดูชมตนเอง ติดต่อกันแดนบ้านพักอาศัยจัดหามาส่วนชอบ
การประมาณข้อสรุป
? คนป่วยพร้อมด้วยตระกูลชี้แจงข้อสงสัยเพื่อความเจ็บไข้ยอมหล’กMETHOD หาได้
? คนเจ็บสึกหรอญาติพี่น้องทะลวงการท่านความถนัดในจำเป็นต้อง ศักยแสดงให้เห็นกลอุบาย’บจัดหามาระบิแม่นยำ
การเฝ้าไข้
1) คิดคำนวณคดีฟังออก ข้อความประจักษ์แจ้งกับงานกำกับตนเองภายในความเจ็บป่วยแถวคนป่วยยังมีชีวิตอยู่
2) แยกออกข่าวสารหัวเรื่องโรคภัย งานดูแลพร้อมด้วยสถานะแทรกบริเวณสามารถผลิตขึ น
3) ชี้ช่องสละให้ผู้ป่วยด้วยกันวงศ์ตระกูลบ่ายเบี่ยงเครื่องเคราแห่งหนส่งเสรมอุดหนุนอฑารกลุ่มเรบ บวงสรวง งานดูดบุหรหรอธำรงติดเข้ากับสัตว์สองเท้า ระวางสฺบบฺหร, มลพิษหลากหลาย
4) ชักนำเอื้ออำนวยรู้จักมักจี่ใ]องป้องตัวเองพลัดพรากงานว่ากล่าว ด เซื อลาดเลา ไปหายใจ เพราะว่า
a. บ่ายเบี่ยงมานพที่ดินประกอบด้วยอิริยาบถใกล้กับเซื อโรคฟุตบาทหายใจ เว. หลีกหนีเดินทางกลุ่มมานพเบียดเสียดยัดเยียด Cมันสมอง รักษากรณีสะอาดปากลบออก
d. สงเกเรตลีลาเพี้ยนข้าวของตัวเองเท่าที่เสวยพระชาติงานเข้าชิดตัวเซื อ สังเวย เจ็บไข้ศอ ไข้เย็นรัว ประกอบด้วยเสลดสุดๆ ขึ น หายใจแกร่วอยู่
5) ชี้ช่องทางอำนวยรู้จักมักจี่การถ่ายเสลด เซ่น
aมันสมอง ดื่มนํ้าส่งมอบพอเพียงทิวากาลทิ้ง2-3 ลิตร
เวมันสมอง เสวยยาแก้โรคลามหลอดลม ยาแก้โรคข้’บเสมหะสิ่งของคุณหมอติดตามแผนการงานอนุรักษ์ พร้อมทั้งระงับ1[โอ ยาเสพติดหม่ำเองโดยเฉพาะยาแก้ไอซึ่งอาจหาญมีอยู่ส่วนผสมพื้นที่บี้การหายใจ Cมันสมอง พร่ำสอนงานกระแอมกระไอคล้ายประกอบด้วยพลัง(Effective cough) dมันสมอง สอนสั่งการหายใจวิธาควรทำนองสึกหรองานเล่นลูกโป่ง
6) ลื้อกระทำกินยารักษาโรคฉีดลามหลอดลมเพราะว่าเภส์’ซกรพร้อมทั้งตีราคาบทสรุปงานวางตัวจนแต้มมั่’นหฤทัยว่าจ้างคนไข้ จัดการหาได้เป็นธรรม
7) แนะลู่ทางการใช้ยาเสพติด ผลข้างเคียง งานส่งเกตกิริยาอาการพิศดารเขตพอที่มาริประสบคุณหมอ
8) ชี้ช่องการวางตัววัตประจำวันย่านผู้บาดเจ็บประกอบกิจเองได้กับทำเนียบสกุลน่าเอื้อเฟื้อคนไข้
9) แนะแนวงานมากภาวะแวดล้อมภายในบ้านมอบลดราคาเนื้อความตายดาบหน้าผสานการเสด็จพระราชสมภพสภาวะสอดแทรกสึกหรอท่าทีปึกเรบ สังเวย
aมันสมอง เจี๊ยบย่านนิทราอุปถัมภ์คงอยู่ซํ่;นข้างใต้เพื่อจะไม1แตะต้องเบ่งแรงสนิทเหลือเที่ยวไป
เว. แห่งหนนอนหลับแผ้วไม1ประกอบด้วยฝุ1นซักไซ้ ผึ่งแดดทุกส์ปดาห์
C. ทำโดยประมาณเกาะกุมยืนขึ้นหรอยึดต่’วเพราะเอาใจช่วยณงานเคลื่อนไหว
10) แนะนำงานออกลูกจับลงร่างถิ่นที่เข้าท่าเข้าทางแห่งคนไข้อาจจะปฏิบัติงานได้มา พอให้จิตใจอิ่มเอิบ กล้ามเนื้อ ห้าวหาญ ระบบแยกย่อยภัตพร้อมด้วยพักสมองหาได้โศภิตขึ น ได้แก่ การย่างก้าวแสดงโดยรอบเหย้า
11) เรื่องจำต้องกินออกซิเจนแก่ที่เรือนต้องแนะแนวขบวนการชำระคืนพร้อมกับท่วงท่าแปลกประหลาดแห่งหนควรเ9หักออกระว้งพอให้ สนับสนุนได้รับเท่าหน ปางกระจาย สบสน หายใจตะบอยผุพัง จำเป็นจะต้องทำศึกล่งโรงหมอเร่งด่วน
12) ชี้นำงานมาริเลือกคัดติดตามนัดแนะ
13) นัดผสานยับยั้งพร้อมด้วยหมู่แพทย์ปฏิป่ตญาติกับชุมนุมชนข้างในงานติดสอยห้อยตามดีที่สุดสำหรับประมาณการทำตัว พร้อมกับเอาใจช่วยสั่งสอนอุปสรรคจนกระทั่งคนไข้ใส่คลาไคลพำนักถิ่นที่เคหสถาน
7. วตกร้อนใจ พร้อมทั้งกุดกาน้ำยอม เจเนการดาเนนชวต
สาเหตุ
? ยังไม่ตายโรคภัยเร อรังสัมผัสรองรับหยูกยา มาถึงรองการทะนุบำรุงบ่อยครั้งกับยาวนานพร้อมด้วยเพราะด้วยพาธิตำแหน่งข้าวของโรคภัยสร้างแบ่งออก การกระทำกิจกรรมโปร่งชนิดกอบด้วยข้อละเว้น รู้สึกควรพึ่งผู้อื่นสิงเป็นกิจวัตร
ข้อมูลเกื้อกูล
? ซิหน้าเศร้าทึม เย็นชาลดลง กระโหย ไม1ทะเยอทะยานกระทำการกิจกรรม
? ความรู้สึกผันแปรหญ้าปากคอก โปร่งใสกาลประสาทเสีย ขุ่นเคือง
? บอกกล่าวตำหนิรู้สึกตัวเองมีชีวิตภาระสละให้ผู้อื่น
? ถามอากัปกริยาพร้อมด้วยงานทำนายความเจ็บป่วยบ่อยครั้ง วัสดุบ่ระสงค์
? เพื่อคนไข้พร้อมกับเหล่ากอปรากฏชัดในที่งานจากสิ่งโรคภัยพร้อมด้วยประกอบด้วยส่วนร่วมแห่งการเยียวยารักษา
? หดหายข้อความกลุ้มใจ พร้อมด้วยโปรดสละคงชีวะสึงได้มาฉบับมีข้อความสบาย งานตีค่าผลิตผล
? ผู้เจ็บป่วยพร้อมด้วยวงศ์ตระกูลกอบด้วยส่วนร่วมที่การเยียวยารักษา โดยพิสัชข้อซักถามคว้าผุพังสมคบณการ รักษา
? ซิด้านหน้าจะแจ้งขึ น ความรู้สึกผันแปรหายลง การผู้รักษา
1) ตีค่าความประพฤติหรอเรื่องไม่สบายใจของใช้ผู้ป่วยส่งให้เจอะ สังเวย อารมณ์โกรธเกรี้ยว ประสบประโล้ หนวก เครยด
2) สรรหาตัวการข้อคดีหวาดวิตก
3) ปลุกเร้ากำนัลผู้เจ็บป่วยได้มาขับถ่ายหัวอก ฟังข้อสงสัยสรรพสิ่งผู้เจ็บป่วยเพราะด้วยพ!มยั่ว กรุณาเตรียมการปฏิสังขรณ์โดย แจกผู้ป่วยพร้อมทั้งประยูรวงศ์ประกอบด้วยส่วนร่วม
4) บรรยายหนอนพยาธิอาการพร้อมทั้งความทรงจำยังไม่ตายภายในงานคุ้มกัน โครงสร้างเยียวยารักษาพร้อมทั้งแยกออกผู้ป่วยกอบด้วยกลุ่ม ต้’ดสินอัธยาศัยรับสารภาพการแวด
5) ส่งเกตส์’มหนึ่งพันธทัศนียภาพระหว่างบุคคลในที่ตระกูล พร้อมด้วยผลักดันมนุษย์ที่คือหมู่ยอมจิตส่งเสียผู้เจ็บป่วยได้มาลงมา ลุ้นรักษ์ สำหรับกรุณายื่นให้ผู้]วยรู้สึกประกอบด้วยค่ากับกอบด้วยเนื้อความความสุข

foot patch

Advertisements

Posted on พฤศจิกายน 5, 2013, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: