Multi slices CT angiogram Recent

Multi slices CT angiogram Recent
Advances in Cardiac Applications and other vascular beds with Multi slices CT angiogram
การพัฒนาของเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
นบตงแต ศาสตราจารยดานฟิสิกสชาวเยอรมัน Professor Wilhelm Conrad Roentgen ได้ค้นพบ X- Ray ในปี คศ. 1895 ก็ได้มีการพัฒนานำ X- Ray มาใช้วินิจฉัยโรคและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติไ&)ย่างมากมาย ต่อมาได้มีการประติษฐ” คิดด้นเอ็กซเรย์คอมพิวฺเตอรํ’โดยนักวิศวกรชาวอังกฤษ Godfrey N Hounsfield ในปี คศ 1975 และได้มีการพัฒนาเอ็กซเรย์
คอIเพิวเตอร๙มาอย่างต่อเฟ้องเจนฐความสามารถ ที่จะธุนิจฉัยพยา?สภาพของ0ว-ยวะต่างๆ ได»แก่ สม0” 40งอก’ ^อง7ง1 แฃน) ขา ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
ตารางท 1 แสดงใหเหนวาการพฒนา’ของเอกชเรยคอมพิวเตอรในดานของ sca11 tjme ได้ลดลงอย่างมากจาก JO second
“T*** 1มข”ศ- 19®° 0* second Ml 2003 นอกจ!กมิ™พํ่นพํก™ส!น!50!u015,0“
เพมจานวนภาพในการเกนข้อมล1!ด้มากขึนทัsofhvare ที่เร็วฆึๆเกา’:พํๆ _ .0“’. V …
^ “ 1 sonware ฑเรวขน เนการทา reconstruction/ll พทัง ดาน 2D reformat และ
ภาพ 3 มิติ (3-D reconstruction)
ตารางที 1 พัฒนาการของ เอ็กซเรย์ค0มพิวเต0ร์
ประว้ฅิของการตรวจ^จและหส0ด(ฐอด-ว1จ สัจย(เกซเพคอมพิว(ตอร (CT angiogram )
Be :::ะ^CT > >997 M Eleclron
ปั๊™50,ooilw”. 1-M. ร Z112
มิจจบ้นร่น 64 sli9,พ;ไ’,K&” z reso“°n:signal ,o nolse r“° “*™* spiral CT รุ่น!หม,โamt«1ะ
1. !ร,,-‘, .1, , J f1“f,nMlul SP’๗ c7 น!!*ฑํก!ร*m»แลอmfomFวใจ (aZmy CT ml™,)
โดยเรมที่ 4 slices CT และในปิจธุบันด้วย 64 slices CT ซึ่งให้ข้อมูลได้สีกว่า
รูป 1 เ!แยบเทียบระหว่าง 4 slice CT (ซ้าย) และ 16 slices CT( ขวา) แสดงใน้ฒํนว่า 16 slices CT ฮามารถวินิจฉัย coronary CT angiogram ไดดกว่า ในแง่ทั้ง image quality, coverage และโอกาสที่จะเกิด respiratory motion artifact น้อยกว่า (คร? )
0 ECG gated และ segmented reconstruction
เพื่อให้การวินิจฉัย coronary arteries มี ความคมชัดมากขึ้น ภาพที่ได้จำเปีนต้องมี การเก็บข้อมูลด้วยไปพร้อมๆ กับ ข้อมูล ECG wave ของเรู้ป่วัยโดยเ!ยกว่า ECG gating สำหรับ Coronary CTA จะฬวิธีที่เ1ยกว่า retrospective โดยที่เลือกข้อมูลเปีน เปอร์เซ็นต์ระหว่าง R-R interval เลือกตาม relative % R-R interval ทีเวลาตางๆตงแต 0 -100 /๐ ของ R-R interval และระหว่าง R-R interval ปีจะมีช่วงเวลาที่ภาพมีคณภาพดีคมชัดมากที่สุด (๐Pu’™’ ^ay^0r “°’imaging)
iจะน่ามาฬทำ post-processing โดยมากจะอยู่ที่ 50% ห!อ 75 % R-R interval (รูป 2) ขณะเดียวกันก็ปีการฟัฒนา software เพื่อเพิ่ม temporal resolution ไดโดยมีการ develop partial scan reconstruction (180° reconstruction) และ segmented
reconstruction (รูป 3)
171 Z-resolution
ภาพที่ได้จะได้มาจากความหนาของภาพเพียง 0.75 มม.(16 X 0.75มม.) ทำให้ภาพที่ได้มีความคมชัดจากกา^ม Z-
resolution
Imaging window
Optimal Delay for Coronary Imaging
2 mrospecrive recons‘’■“๗°”1นร“ห1’า; R-R inter’ai ๆ’ชนnล!ฒ่ทีภ,พมีคุณภ 1พดํคมชดมากทีสุด (0ptima1 de 1 ay f coronary imaging) จะนำมาพสำหรับสรัาง/ทพ 2 ห!อ 3 มิติของหล0ดเสือตหัวใจ1ดยมาก จะ0ยูชุ่ 50,>70 ห|0 75 0/0 R-R interval (Courtesy: Philips Medical System Thailand)
Multi-Cycle@0.4 versus Dual-Cycle@0.375
0.42 sec VS 0.375 sec

แผ่นแปะเท้า

Motion-Artifacts
Two cycles

Three c$!les

Philips Multi¬cycle Reconstruction
Normal Heart Rate Distribution
Segmented reconstruction and temporal resolution(Courtesy: Philips Medical Thailand)
0 Timing and contrast injection
ในปีจจุบัน scan time ที่ใช้เท่ากับ 0.42 per rotation สามารถเก็บข้อมูลหัวใจทั้งหมดได้ภายใน 20- 30 วินาที Coronary CT angiogram จะต่างจาก coronary artery calcification (CAC) study โดยที coronary CT angiogram study จะทำการฉดสารทึบรงสีเข้าทางหลอดเลือดดำ (non-ionic, iodinated contrast) เพื่อตรวจ contrast filled coronary artery ด้วย ^ Image quality ของ coronary angiogram ฃึนอยู่กับ contrast timing ห!อ delayed scan time หลังจากการฉีด contrast นอกจากนี concentration ของ contrast ก็มีผลต่อั image quality โดยที่ 370 mg% ของ non-ionic contrast ดีกว่า 300 mg % ของ contrast
ชนิดเดียวกัน
Post-processing evaluation
การวนจฉยโรคหลอดเดือดหัวใจตีบจะประเมินได้จ’1ก source axial images’ curve multiplanar reconstructions (MPRs) และ *๒** maximum intensity projections (MIPs), 3 dimensional volume rendering พ่
conventional angiogram มาทรชุณ์1»ะสาม!รณ«ผ’,0ข 360
1,น!™พ๊า,ปีน*งรตรซ๎!พ!^ะ*(ณ™«—«*•T ป,:ฟ็น ’T ““ไ1 7
calcification ส่วนท™ 3 มิ™น volume rendering ม่ป,ะ!ยชน’ส่านร้น..™™รษร่พ*ณ™”® — *-»» 4’»

LAD

1*». A.,.1 ~ — .ท,..* P-J«>•» <“» —— “,“n’ <LAD)’
0 Soft atheromatous plaque and calcified atheromatous plaque
ข้อเด่นของ CT angiogram คือความสามารถในการตรวจหาทั้ง soft และ calcified atheromatous plaque ได้ขณะที่ conventional angiogram สามารถ มองเห็นเพียง lumen แต่เพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ CT angiogram ยัง sensitive ในการตรวจ หา non-significant proximal stenosis เปรียบเทียบกับ invasive intravascular ultrasound ,1)

ะ!ะ:;:r 3 – ~ 5°% > “-—
*<๗» พเ*.
It* z? r ™’’ ,ๆ&ละ proximal zโ, 8
diameter stenosis หรอ 65 % area stenosis
6 แสดงให้เหํนทั้ง รว* นพ calcified atheromatous plaque ทำให้เกิด moderate to severe stenosis ของ proximal LAD
1 ,1 nวย01 ย 60 ข พบ circumferential soft atheromatous plaque ทำให้เกิด moderately to รูป 7 แสดงให้เห็น soft atheromatous plaque ของผู้ป่ q I ‘ T 7” ar stenosis ได้เท่ากับ 65%
โ™, sZl , .ไ… i~ร. .™* – w“ —* “ “■””๒
1J 8 ri!:riT’r ,!น่™ ““iJna”‘ “ ™ ««»—*> *n»พ.
CT ang,08ram *®“lesi0n ™‘”พ1ะ ““’’๒’“ !»»”«พรทาร fcve.op calcification
และอาจทา Ivf เกด severe stenosis โด้ดังรป 9, 10
ระยะหลังมีความพยายามสืก!ท วัด density ของ soft plaq 11 e ^0^ะ class1fied plaque 00กเปีน 80ft)
Dlaque เพอพยากรณ์ plaque แต่ละชนิดซึ่งคงต้องติดตามสืกนาผลกา,ร^1^ ฯ, 1(2)
fibrous plaque เพึอพยากรณ์ plaque แต่ละชนิดซึ่งคงต้องติดตามสืกษาผลกๅ5^ยต’01บ่,;
.,7ร!06’3″,ม»”*1″ป«’“01™ว™&ส!^»*.,111ส„1^1,110«•1,งา
II! 1 ” ไ“^’’!° “RI ‘I! IOng “f H?0 4 ™» view, 2 chambers View 110ะ LV
outflow tact view 11ละ CINE พฟรินสั0ง scT* (ฐํป 1,)
Clinical application
แบ่งเป็น coronary CT angiogram และCT angiogram of other vascular bed
a. Coronary CT angiogram
a _ 1 ในตำแหน่ง proximal LAD with seversignificant stenosis
รูป 9 แสดง non-calcified หรือ pure soft atheromatous plaque (ค )
ของผู้ป่วยชายไทยอาEj 53 ^
1) Coronary artery disease . ,5, น ™ ^rJnXimiT*™“*****”“๗“’’ 7ฯ 1“” rf โ m I CT „an JI ZZfij —๗ angiogram tajfl™ * ทุ.<— , ‘ฯ”^
r<2, 1″ .2 rJdZ i— of LAD, *๗ ««๗. ๙-diagonal branch _ severe «* —
ตารางทึ 2 แสดง sensitivity & specificity ในการวินิจฉัยโรค coronary artery disease
Study Modality N Excluded(%) Sensitivity specificity
Kopp et al.1 4-MSCT 102 15 90/95 95/96
Giesler et al.4 4- MSCT 100 29 91 89
Nieman et al.5 16-MSCT 58 0 95 86
Ropers et al.6 16- MSCT 77 12 92 93
.
รูป 10 Curve reformat (บนซ้าย)
”เย) perpendicular view ตรงตำแหน่ง LAD ที่ตีบ (บน<เทาา in 1 > รุ, 1 ,
….,,«,1,.,,1»,,,1;;1;;;“LAD
2) Bypass graftร studies a„d reoper.II™ Cardiac surges patient
4 JZ“ ^ETะ: 1 ม. *”* ™*™™*«*< Patency ™ saphenous vein graft
■umary anery พ™* sensi,iviv 100% และ 92 % Mrfrfbu*Giikeson
ประโยชน์ของ MDCT ในการประเมิน Ascending aorta เทือมองหา aortic calcification ซงเชอว่าเปนป็จจัยสำคัญอันหนงใน การเพิ่ม risk ของ perioperative stroke นอกเหนือไปจากการประเมิน coronary graft patency รูป 13 แสดง patency ของ saphenous vein grafts ไปยัง diagonal branch ของ LAD (1) และไปยัง distal RCA (2) เทียบกับ conventional angiogram
แผ่นติดเท้า
รูป 11 แสดง short axis (มน*ช), left ventricu.ar outflow tract view (บนขวา . four chambers view (ส่างซ้าย) 2 chambers view (ล่างขวา )

. .. 1, ,1ล,ผ๚ว0ชๅยaายู 51 ข 3D volume rendering (ซ้าย) แสด4 diffuse irregularity of LAD, การวินิจฉัย coronary artery stenosis disea a q LCX เทยบกบ conventional coronary angiogram
foca, stenosis of mid diagonal branch (arrowhead) «8ะ severe stenosis of mid LCX
(ขวา) Courtesy ะ Prof. Dr. Nithi Mahanonda
!J”151ฬ“1TZ ะ;:,n โ:!ะ:’”! ““ “T’ ”ง ”PI“ – ««— … น* ,1,
RCA (2)เทยบกบ conventional angiogram LIlVfA = Ipft info 1 Dr. Nitiit ะะ-:-ไ. 8‘°™ UMA “ T ■”•ท’ – £raft,Courtesy: r,„r.
ปัญแไและ6ปฝัรรค (Limitation & pitfalls )
“°”!’Cr,n8T.mfl*0 “ “™J”1111101 นก 11 ป5ะ 1 fiu dynamic evaluation 2ป|4 แสดงให้(ห^ RCA
2! r ?r ™ ”fiU distal “° 0CClUSiOn ร*- 3’4,la0″ พ™.โพว่3« i m 7sL 1
ZAZ is?! “IT:;” ““ ”8i08ram -pi zz
z ° •ไ?.'”13’4 ‘ไ1” ™ ใ“ CO”“ral b,ck “ ««0-y may
size ;lfll5”™”’—
™ T. bะ .*■ “ฯ๗* ท”11ไ!™ ™“
!ZSX RV c“artlfact’■“» ™»™ bllg IZZ

1.ป 14 CT angiogram ของผู๚วยหญิงไทยอ!ยู 58ข พุพ RCA °“luf” with C0n,’rast ;n the dis*al RC_l^rT’ ! !lTd! Z ขณะ
1 “ JZTKI™-™ ะZim – *1-“- 4″™-r: f: :เะโะ::ะ1
conventional angiogram แสดงรนว่า s complete occlusion ของ RCA และ contrast ri ณ. segm , back flow จิากิ left coronary artery (แอเสือภาพโดย ร*.น” •”ท” เรืองรัตนอั^)
บทสรุป และบทบาทในอนาคตของ MDCT ใน cardiac imaging
Multi-slices CT ส!มาร๗!ม!’พ«■ว”โมเผว»โร™พมส«•»
Zr M’slices
ยังค่อน1ข้าง’ใหม่และยัง’ไม่1ฟ้นที่แพ‘รุ่1พลายมากนัก ในปีจจุบัน 64-slices CT ที่นำมาใช้กับการตรวจหลอด1ลือด1?วใจแบ่งเ^น
1) ต,-)จาแหน1เมโษMmated eontrast )• “™■”» “*=if‘ca,ion screenin8 หรือเรียกย่อๆว่า CAC (ดูบทที่-4]
2) Coronary CT angiogram ^ j g 3, , *1ค่นแโ๗ระโ๓เมพ CT angiogram ฌํ่อณ็ขบทุ้ม “ท”'””0™1 ”gi°g“” °- “11-,น
1 z“ สามา,ถม”เ™ soft แสะ hard plaque น รป๊ระ!พมโมเ!ฟ้ใ0™อา๓รทํ่โม่พุพํ่ะระ^1ฟ้น (less invasive study) สามารถมองเหน son พุ1, ‘ . ใบกรณีที่ CTA
5ร^^!!!:
coronar, arteiy negati ve พ่.ะโม่เรมโ™สุ™ 97% (Negative predictive value- 97%)
ยังถูกนำศึกษาเพื่อใช้ดู patency ของ instcnt lumen ได้ด้วย (รูป 15)
15 การวินิจฉัย Right coronary insten, lumen patency สัวย 64-slices CT angiogram (arrow)
b- CT angiogram of other vascular bed
CT .8»,- ๗**๗011 appijc111,0115
1) Neurovascular CT angiogram
Carotid artery stenosis AVM, cerebral aneurysm
AV fistula ของ superficial temporal area เป็นต้น (ร!) 16)
Carotid body tumor (รูป 17)
รูป 16 CT angiogram ของผู้ป่วยชายไทยอายู 23 จประ™ penetrating trauma บริเวณกกชุขวามา 4 ปี CT angiogram พบ AV fistu.a a, right temporal area Courtesy: Dr. Jiraporn Laothamatas, Ramathiboidi Hospital, Bangkok, Thailand
รูป 17 CT angiogram ของผู้ป่วยชายไทย ๗๒ pu.sati.e neck mass CT angiogram พบ carotid body tumor Courtesy: Dr.Jiraporn Laothamatas, Ramathiboidi Hospital, Bangkok, Thailand
ในนรํเวณ Head ,„d neck 1 MRA of carotid and intracranial vessel จะรข’0™ว่า CT angiogram «รงทํ่ฟ้น less invasive กว่า และ MRAIม่จำเป็นต้องฉีด contrast
2) Cardiovascular CT angiogram
Subclavian artery i.e. false aneurysm ของ subclavian artery Subclavian stenosis ใน ผู้ป่วย Takayasu’s disease
– Aortic aneurysm, aortic dissection ความแม่นยำในการวินิจฉัยผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วย CT angiogram มากกว่า 90%(รูป 18)
– Pulmonary embolismnวามแม่นยำในการวินิจฉัยผู้ป่วยกลุ่มนี้#วย CT angiogram มากกว่า 90 % (รูป 19) Pulmonary AVM
Renal artery stenosis (รูป 20)
Peripheral vascular disease (รูป 21)
พ, A a1,,«,10» _ ,0 1^, m,_ ,,1,, ^ 11,1,ง115lflu 11111 (m) 1115 111115 111111 ^
รูป 19 CT angiogram: Pnlmonary emboli in right pulmonary artery, LV compression by enlarged right ventricle indicates pulmonary arterial hypertension
512×512
DFOv 0.0?: 0.0cm
รูป 20 CT angiogram in right renal artery stenosis เปรียบเทียบกับ conventional angiogram Puripanyo)
3. Others
Potential renal donor and liver donor Pediatrics
การตรวจ CT angiogram ทังใน coronary artery CT angiogram และ CT angiogram of other vascular bed ควรมขอ บ่งชีที่แน่ชัดระบุตำแหน่งที่จะทำการตรวจทีชั1ลเจน มีการเตรยมตัวของผูป่วย ซักประวัติเรองการแพสารทบแสง โรคไต มการ งดอาหารอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนทำการตรวจ CTA สามารถตรวจได้ในเกือบทุกอวัยวะของร่างกายตังแต่ ศีรษะ (Neurovascular CT angiogram) ตลอดลำตัวจนถึงขา (CT angiogram peripheral run-off) ควยความแม่นยำทีสูง
โดยสรุปความสามารถในการตรวจด้วย1วิธีนี้ยังพัฒนา,ต่อ,ไป,อย่าง’ไม่’หยุดยั้งมีการพัฒนาทั้ง hardware และ software เพื่อที่จะได้ภาพไดใกล้เคียงกับ invasive conventional angiogram มากที่สุดโดยการเพิ่ม spatial และ temporal resolution ตลอดจนลดปีญหาจาก motion artifact ต่างๆ อาจทำให”การศึกษาด้วยวิธีนมีการนำมาใช้ทางคลินิกอย่างแพร่หลายและอ’1จเข้’1
มาแทนที invasive conventional diagnostic coronary angiogram ในทสุด
References
1. Achenbach, MD; Fabian Moselewski; Dieter ropers et al. Detection of calcified and noncalcified coronary atherosclerotic plaque by contrast-enhanced, subraillimeter multidetector spiral computed tomography a segment-based comparison with intravascular ultrasoud Circulation 2004;109:14-17.
2. Zahi A. Fayad, Valentin Fuster, Konstantin Nikolaou et al. Computed tomography and Magnetic Resonance Imaging for Noninvasive Coronary Angiography and Plaque Imaging: Current and Potential Future Concepts. Circulation 2002; 106: 2026-34.
3. Kopp AF, Schroeder ร, Kuettner A, Baumbach A, George c, Kuzo R, et al. Non-invasive coronary angiography with high resolution multidetector row computed tomography: results in 102 patients. Eur Heart J 2002; 23: 1714-25.
4. Giesler T, Baum บ, Ropers D, Ulzheimer ร, Wenkel E, Mennicke M, et al. Noninvasive visualization of coronary arteries using contrast enhanced multidetector CT: influence of heart rate on image quality and stenosis detection. Am J Roentgenol 2002; 179:911-6.
5. Nieman K, Cademartiri F, Lemos PA, Raaijmakers R, Rattynama PMT, de Feyter PJ, Reliable noninvasive coronary angiography with fast submillimeter multislice spiral computed tomography. Circulation 2002; 106:2051-4.
6. Ropers D, Baum บ, Pohle K, Anders K, Ulzheimer ร, Ohnesorge B, et al. Detection of coronary artery stenoses with thin-slice multi¬detector row spiral computed tomography and multiplanar reconstruction. Circulation 2001; 37: 664-6.
7. Ha JW, Cho SY, Shim WH, et al. Noninvasive evaluation of coronary artery bypass graft patency using three-dimensional angiography electron beam CT. Am J Roentgenol 1999; 172: 1055-9.
3. Robert c. Gilkeson, MD, Alan H. Markowitz, MD, Leslie Ciancibello, RT. Multisection CT Evaluation of the Reoperative Cardiac
Surgery Patient. Radiographics 2003;23:S3-S17.
Niemann et ฟ: Reliable Non-invasive Coronary Angiography with fast submillimeter MSCT. Circulation 2002; 106:2051-4.

 

Foot patch

Advertisements

Posted on มิถุนายน 1, 2014, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: