Burn เป็นเบาหวานเสียชีวิต

การจัดงานท าบุญ
ตามประเพณีไทย ก่อนที่จะท าการฌาปนกิจศพ จะมีการบ าเพ็ญกุศลในวันที่ถึงแก่กรรม ครบ 50 วัน และ 100 วัน ต่อจากนั้น ก็มีงานบ าเพ็ญกุศลออกเมรุและฌาปนกิจศพ แต่ปัจจุบันนี้ นิยมท างานเพียง7 วันเท่านั้น ศพที่อยู่ในขั้นได้รับพระราชทานจัดงานบ7 าเพ็ญกุศลวันเมื่อถึง ก าหนด เจ้าหน้าที่ส านักพระราชวังก็ไปด าเนินการให้ทุกอย่าง รวมทั้งภัตตาหารและจตุปัจจัย ไทยธรรม เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเลย
การท าบุญ7 วัน
การท าบุญ7 วัน มีก าหนดดังนี้ ถ้าตายวันไหน ให้ถือเอาวันนั้นเป็นวันส าคัญ คือเป็ วันอุทิศผล เช่น ตายวันอาทิตย์ ถ้าจะท างานเป็น2 วั สวดมนต์ในวันเสาร์ เลี้ยงพระวันอาทิตย์ เพราะการบริจาคทานเสร็จสิ้นในวันอาทิตย์ ถ้าท าเป็นวันเดียว คือ สวดมนต์วันนั้นฉันวันนั้น ต้ ในวันอาทิตย์ ถ้าจะท าในวันเสาร์ไม่ควร เพราะการอุทิศผลนั้น นิยมกันว่า7 วันจากวันที่ล่วงไปแล้ว ตาย จึงได้ถือเอาวันที่8 เป็นวันอุทิศผล
11

ล าดับพิธีท าบุญ7 วัน

(ท าบุญตอนเพล)
การท าบุญ7 วัน ถ้าท าวันเดียว ตายวันศุกร์ ให้ท าวันศุกร์ในสัปดาห์ต่อไป
10.00 น. –
พระสงฆ์ประจ าอาสนะ

เจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย กราบพระรัตนตรัย3 ครั้ง แล้วไปจุดเทียนธูป

ที่เบื้องหน้าศพ เคารพศพแล้ว และกลับมานั่งที่เดิม

อาราธนาศีล รับศีล อาราธนาพระปริตร แล้วฟังพระสงฆ์สวดพร้อมกัน(ถ้ามีพิธี

เทศน์และพิธีสวดมนต์ติดต่อกันไป ให้อาราธนาพระปริตรต่อทันที ส่วนศีลนั้น ให้

อาราธนาและรับศีลตอนมีเทศน์)
11.00 น. –
ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์
12.00 น. –
พระสงฆ์ฉันเสร็จน าเครื่องไทยธรรมเทียบแล้วเชิญเจ้าภาพถวายไทย

เก็บไทยธรรมแล้วชักผ้าภูษาโยงหรือด้ายสายสิญจน์(กรณีมีการบังสุกุล)

เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล(ถ้ามี)

พระสงฆ์ชักผ้าบังสุกุลแล้ว อนุโมทนา

เจ้าภาพกรวดน้ า
13.30 น. –
เจ้าภาพจุดเทียนธูปที่โต๊ะบูชาก่อน แล้วจุดเทียนประจ ากัณฑ์เทศน (เทียนส่อง

ธรรม หรือเทียนส่องดูหนังสือเทศน์)

พระเทศน์ขึ้นสู่ธรรมาสน์

อาราธนาศีล อารธนาธรรม

เมื่อพระสงฆ์เริ่มเทศน์ด้วยการบอกศักราชก่อน ระหว่างนี้ เจ้าภาพจุดเครื่องห้า

(เครื่องทองน้อย) ของศพก่อน แล้วจุดเครื่องห้าของเจ้าภาพ หรือจะจุดติดต่อจาก

จุดเทียนประจ ากัณฑ์เทศน์หรือจุดระหว่างอาราธนาธรรมก็ได้

พระสงฆ์แสดงธรรมจบ เจ้าภาพไปจุดเทียนธูป ณ ที่เบื้องหน้าพระสงฆ์สวดรับ

เทศน์ พระสงฆ์4 รูป(ถ้ามี) สวดธรรมคาถาต่อจนจบ

เจ้าภาพถวายไทยธรรม เจ้าหน้าที่เก็บไทยธรรมแล้วชักผ้าภูษาโยง

เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล

พระสงฆ์อนุโมทนา

เจ้าภาพกรวดน้ า

เจ้าภาพกราบพระรัตนตรัย

พระสงฆ์เดินทางกลับ
หมายเหตุ กรณีจัดพิธีในภาคเช้า โดยมีพิธีเทศน์ และสวดมนต์ก่อนถวายภัตตาหารเพล และมีการสวดมาติกา บังสุกุล ให้อาราธนาศีล- รับศีลตอนพระสงฆ์เทศน์เมื่อจบการเทศน์ให้อาธนาพระปริตร เพื่อ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ต่อทันที
12
การปฏิบัติพิธี ฯ
พิธีเทศน์
เจ้าภาพ ฯ จุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป นั่งคุกเข่า(กล่าวคประนมมือาบูชา พระรัตนตรัย) แล้วกราบ 3 หน เสร็จแล้วจุดเทียนบูชาพระธรรม(ตั้งอยู่หน้าธรรมาสน์) จุดเทียน ส่องธรรม(เทียนอ่านหนังสือเทศน์) แล้วมอบให้พิธีกรน าไปตั้งบนธรรมาสน์ ต่อจากนั้น จึงไปจุดเทียน ธูปบูชาศพ และจุดเทียนธูปเครื่องทองน้อยที่ตั้งอยู่ข้างหน้าศพ หันด้านดอกไม้ไปทางพระสงฆ์รู แสดงธรรม แล้วกราบ1 ครั้ง
พิธีกรอาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม เจ้าภาพ ฯ จุดเทียนธูปเครื่องทองน้อย ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าทางขวามือ แล้วหันด้านดอกไม้
ไปทางพระสงฆ์รูปเทศน์ ประนมมือตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา พระสงฆ์แสดงธรรมจบแล้ว เจ้าภาพ ฯ จุดเทียนธูปที่โต๊ะบูชาหน้าอาสน์สงฆ์ ซึ่งตั้งอยู
เบื้องหน้าพระสงฆ์รูปสวดรับเทศน์ แล้วน้อมตัวลงยกมือไหว้ จากนั้น กลับไปนั่งที่เดิมมมือ ประ ตั้งใจฟังพระสงฆ์สวดพระคาถาธรรมบรรยาย
พระสงฆ์สวดพระคาถาธรรมบรรยายจบ เจ้าภาพ ฯ ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์แด่พระสงฆ์ รูปแสดงธรรม และถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์รูปสวดรับเทศน์ แล้วกลับไปนั่งที่เดิม
พิธีกรทอดผ้าภูษาโยงหรือด้ายสายสิญจน์ เจ้าภาพ ฯ ทอดผ้าบังสุกุล แล้วกลับไปนั่งที่เดิมนมมือประ ตั้งใจฟังพระสงฆ์กล่าวค า
พิจารณาผ้าบังสุกุล
พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ า
พิธีสวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์นั่งบนอาสน์สงฆ์แล้ว พิธีกรอาราธนาพระปริตร
พระสงฆ์สวดจบแล้ว เจ้าภาพ ฯ ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล(ยังไม่ให้พร เพราะวันรุ่งขึ้น เจ้าภาพ ฯ จะนิมนต์มาฉัน
ภัตตาหารเพล พระสงฆ์จึงให้พรตอนนั้น) พิธีสวดถวายพรพระ
รุ่งขึ้นเวลาใกล้เพล พระสงฆ์นั่งบนอาสน์สงฆ์แล้ว เจ้าภาพ ฯ จุดเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัย กราบพระรัตนตรัย3 ครั้ง และบูชาศพ
ดังกล่าวแล้ว
13
พิธีกรอาราธนาศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีลฯ พระสงฆ์สวดถวายพรพระจบแล้ว ถวายภัตตาหารเพล ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพ ฯ กรวดน้ า
พิธีสวดมาติกาบังสุกุล พระสงฆ์นั่งบนอาสน์สงฆ์แล้ว
เจ้าภาพ ฯ จุดเทียนธูปเครื่องสักกะบูชารกราบพระรัตนตรัย3 ครั้ง พระสงฆ์สวดมาติกา จบแล้ว ฝ่ายเจ้าภาพ ฯ ช่วยกันถวายไทยธรรม(ถ้ามี)
พิธีกรลาดผ้าภูษาโยง หรือทอดด้ายสายสิญจน์ ฝ่ายเจ้าภาพ ฯ ช่วยกันทอดผ้าบังสุกุลที่ผ้าภูษาโยงหรือด้ายสายสิญจน์(ไม่ต้อง
ยกถวายพระสงฆ์) เสร็จแล้วจะกลับไปนั่งที่เดิม หรือนั่งเบื้องหน้าพระสงฆ์ก็ได้มมือฟังพระสงฆ์ประ กล่าวค าพิจารณาผ้าบังสุกุล
พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพ ฯ กรวดน้ า
ถ้าอาสน์แคบ จะนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุลเป็นชุด ๆ ไปจนกว่าจะครบตาม จ านวนที่นิมนต์มาก็ได้
การท าบุญ50 วัน และ100 วัน
เมื่อครบ50 วัน และครบ 100 วันนับจากวันที่ถึงแก่กรรม นิยมจัดงานบ าเพ็ญกุศล ท าบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย โดยจัดงานเช่นเดียวกับการท7 วัน าบุญ
การบรรจุศพ
ในต่างจังหวัดเมื่อเจ้าภาพได้บ าเพ็ญกุศลศพครบ3 วัน7 วัน50 วัน หรือ100 วันแล้ว ยังไม่ทการฌาปนกิจ จะต้องเก็บไว้เพื่อรอญาติหรือรอโอกาสอันเหมาะสมจะเก็บศพไว้ที่บ้านหรือที่ วัดก็สุดแล้วแต่สะดวกถ้าเก็บไว้ที่วัด ก็นิยมการบรรจุศพ พิธีบรรจุศพนั้น เมื่อเจ้าภาพบ าเพ็ญกุ ครบ 3, 7, 50, 100 วันหรือมากกว่านั้นแล้ว พอได้เวลา(ส่วนมากเป็นเวลา15.00 – 17.00 น.) ก็น า ศพไปยังสถานที่บรรจุน าหีบศพเข้าที่เก็บแต่ยังไม่ปิดที่เก็บเชิญแขกเข้าเคารพศพโดยเจ้าภาพจัดหา ดินเหนียวก้อนเล็ก ๆ ห่อกระดาษสีขาว-ด ใส่ถาดไว้เพื่อแจกแขกคนละก้อน จะมีดอกไม้ด้วยก็ได้ เมื่อแขกน าดินเหนียวและดอกไม้ไปวางเคารพศพแล้ว เจ้าภาพก็ทอดผ้าบังสุกุลที่ปากหีบศพและ
14
นิมนต์พระสงฆ์ชักผ้าบังสุกุลแล้วก็เก็บศพเป็นอันเสร็จพิธีฯจัดการฌาปนสถานก็จัดการปิดที่เก็บผู้ หีบศพต่อไป
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถ้าญาติประสงค์จะเก็บศพไว้ก่อน จะต้องเตรียม ผ้าไตร ดอกไม้ ธูป เทียน ลูกดินห่อด้วยกระดาษสีขาว- และนิมนต์พระสงฆ์ชักผ้าบังสุกุล1 รูป ไว้ ในวันสุดท้ายของการสวดพระอภิธรรม เพื่อด าเนินการบรรจุศพไว้ในสุสานต่อไป
บรรจุที่สุสาน

การเตรียมการ –
นิมนต์พระสงฆ์น าศพตามจ านวนที่ต้องการ(นิยม1 รูป)

ผ้าบังสุกุลตามจ านวนพระสงฆ์(มักใช้ผ้าสบง)

ห่อดินขาว-ดิน า(ตามจ านวนผู้เข้าร่วมพิธี)

ช่อดอกกุหลาบ- พวงดอกมะลิ(ตามจ านวนผู้เข้าร่วมพิธีบางแห่งไม่ใช้)
การปฏิบัติ(เมื่อสอดโลงศพเข้าซอง เหลือประมาณ 1 ใน 3 )
ประธานในพิธี –
ทอดผ้าบังสุกุล(วางพาดไว้บนโลงศพที่ยื่นออกมา)
พระสงฆ์

ชักผ้าบังสุกุล
ประธานฯ

วางห่อดินขาว-ดิน าบนโลง และช่อดอกไม้
ผู้ร่วมพิธี

เคลื่อนศพเข้าเก็บ ปิดซองหีบศพ
เจ้าภาพ

จุดธูปบูชาศพ
บรรจุที่ศาลา

การเตรียมการ –
ผ้าบังสุกุล

ห่อดินขาว-ดิน าช่อดอกกุหลาบ-มะลิ
การปฏิบัติ

ประธานในพิธี –
จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าศพเคารพศพ


ทอดผ้าบังสุกุลบนพานหน้าศพ(ประนมมือเมื่อพระมาชักผ้าบังสุกุล)


วางห่อดินขาว-ดิน และช่อดอกไม้บนพานที่ตั้งไว้บนโต๊ะหน้าศพ
ผู้ร่วมพิธี

ทยอยกันเข้าวางห่อดินขาว-ดิน าจนเสร็จ

 

ชาทีมิกซ์

Advertisements

Posted on กรกฎาคม 4, 2014, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: