funeral

การตั้งศพ
เมื่อตั้งศพและจัดดอกไม้ธูปเทียนเคารพศพไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ตามไฟ(ตะเกียงมีโคม และหรี่ไฟไว้ปลายเท้าศพ1 ที่)
ในพิธีทางราชการ เมื่ออาบน้ าศพและน าศพขึ้นตั้งเรียบร้อยแล้วมนต์พระสงฆ์จะนิ10 รูป หรือ20 รูป สดับปกรณ์(บังสุกุล) จบแล้วถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพฯ กรวดน้ า ก็เป็นอันเสร็จพิธี
แต่ศพชาวบ้านทั่วไป ปัจจุบัน นิยมนินต์พระสงฆ์1 รูป หรือหลายรูปก็แล้วแต่ศรัทธา ของเจ้าภาพ เมื่อพระสงฆ์มาถึงแล้ว เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุลบนหีบศพหรือบนที่ที่เตรียมไว้ นิมน พระสงฆ์ชักผ้าบังกุกุล(จะเป็นผ้าไตร จีวร สบง ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้า ก็ได้) เมื่อพระสงฆ์ ชักผ้าบังสุกุลแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีฯ ในตอนนี้
การจัดสถานที่ตั้งศพ
ถ้าผู้ตายเป็นผู้ใหญ่แห่งตระกูล และบริเวณบ้านเรือนกว้างขวางเหมาะสมแก่การตั้งศพ
บาเพ็ญกุศลได้ ก็นิยมจัดตั้งศพบ าเพ็ญกุศลที่บ้าน เพราะโดยมากก็นิยมตั้งศพบ าเพ็ญกุศลไว้ เวลานาน อย่างน้อยก็ครบ100 วัน จึงจะท าพิธีพระราชทานเพลิงศพหรือจึงจะทาปนกาพิจศพธีฌ
กรณีเสียชีวิตที่บ้านแต่สถานที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ตั้งศพ มักนิยมน าศพไปต
บาเพ็ญกุศลที่วัดใดวัดหนึ่งใกล้บ้าน หรือวัดที่เหมาะสมแก่ฐานะของผู้ตาย หรือเมื่อศพอยู่ที่ โรงพยาบาลนิยมน าศพไปจัดตั้งที่วัดเพราะถือกันว่าไม่ควรน าศพเข้าบ้านและได้ถือปฏิบัติเช่นนั้น โดยทั่วไป
เมื่อติดต่อวัดที่จะน าศพไปตั้งบ าเพ็ญกุศลเรียบร้อยแล้ว การน าศพไปวัดอาจติดต่อ ขอให้ทางวัดจัดรถไปรับศพ หรือแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลขอให้จัดรถส่งศพให้ และนิมนต์พระสงฆ์1 รูป มาชักศพที่จะเคลื่อนไปสู่วัดที่น าศพไปตั้งบกุศล าเพ็ญ
สถานที่ตั้งศพ
สถานที่ตั้งศพนั้น นิยมตั้งหันด้านศีรษะของศพไปทางโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป และนิย ตั้งอยู่ระดับต่ ากว่าโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป หรือมีระดับสูงต่ าไล่เลี่ยกัน
นิยมตั้งศพไว้ ณ สถานที่ข้างใดข้างหนึ่ง อันเป็นสถานที่เหมาะสมส าหรับเป็นที่ ประดิษฐานสิ่งที่เคารพ และนิยมตั้งไว้ให้ห่างออกจากข้างฝา ประมาณ1 ศอกเป็นอย่างน้อย เว้น ระยะว่างไว้ส าหรับเดินได้รอบเพื่อสะดวกแก่การน าพวงหรีดไปติดประดับตามฝาผนังที่ตั้งศพเป็นต้น
เบื้องหลังที่ตั้งศพนั้น ถ้าฝาไม่สะอาด นิยมมีผ้าม่านขึงปิดไว้เพื่อความเรียบร้อยส และเพื่อเป็นที่แขวนพวงหรีดได้อีกด้วย

6
สถานที่ตั้งอาสน์สงฆ์สวดพระอภิธรรม

ควรยกขึ้นให้สูงจากพื้นประมาณ1 ศอกเป็นพอดี โดยจัดตั้งไว้ด้านซ้ายโต๊ะหมู่บูชา

จัดตั้งตู้พระอภิธรรมไว้บนอาสน์สงฆ์ ณ เบื้องหน้าพระสงฆ์รูปสวดพระอภิธรรม

จัดเครื่องสักการะบูชาพระธรรมอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะประกอบด้วย กระถางธูป1 ใบ
(พร้อมธูป3 ดอก) เชิงเทียนและแจกันอย่างละ1 คู่(พร้อมเทียนและดอกไม้) โดยจัดตั้งไว้บนโต๊ะ สูงเหนือระดับอาสน์สงฆ์เล็กน้อย โต๊ะรองเครื่องสักการบูชานั้น ไม่นิยมใช้โต๊ะรองที่สูงมากนัก เพราะจะบังพระสงฆ์ หรือต่ ามากนักจะดุไม่เหมาะสมซึ่ง นิยมใช้โต๊ะขนาดกลางไม่เล็กหรือใหญ่นัก
สถานที่ตั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ถ้าผู้ตายเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นิยมน าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ติดกับหมอนรอง ใส่พานมาตั้งไว้ที่ข้างหน้าที่ตั้งศพนั้นด้วย
ถ้าผู้ตายเป็นข้าราชการ ก็นิยมนครื่องแบบใส่พานมาตั้งไว้ที่ข้างหน้าที่ตั้งศพนั้นด้วาเ โดยตั้งพานรองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ด้านศีรษะของศพ ตั้งพานรองเครื่องแบบไว้ด้านเท้าของศพ และนิยมมีโต๊ะเล็ก ๆ ส าหรับรองรับให้สูงขึ้นพอสมควร
สถานที่ตั้งรูปของผู้ตาย
รูปของผู้ตายนั้น นิยมตั้งไว้ด้านเท้าของศพ ข้างเครื่องตั้งศพ และรูปที่น ามาตั้งนั้นนิยมรูปที่ม ขนาดใหญ่พอสมควร ไม่นิยมน ารูปเล็กเกินไปมาตั้ง เพราะไม่น่าดู ทั้งจะเป็นการประจานเจ้าภาพว่า เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว ไม่ยกย่องผู้ตายเท่าที่สมควร
เครื่องใช้ในพิธีศพ

ผ้าภูษาโยง2 ผืน

ด้ายสายสิญจน์2 ม้วน

เครื่องทองน้อย2 ที่ ที่หนึ่งจัดตั้งไว้ที่โต๊ะเครื่องตั้งหน้าศพ อีกที่หนึ่งส าหรับ
ในพิธี ฯ


ภาชนะส าหรับกรวดน้ า อย่างน้อย2 ที่

เครื่องสักการะบูชาศพส าหรับประธานในพิธี1 ชุดฯ ประกอบด้วย กระถางธูป1 ใบ
ปักธูป1 ดอก เชิงเทียน1 คู่ พร้อมเทียน2 เล่ม และแจกัน1 คู่ พร้อมดอกไม้

กระถางธูปขนาดใหญ่ พร้อมตะเกียงเล็กหรือเทียนชนวน และธูปจ านวนมากส าหรับ
ผู้มาเคารพศพ

โต๊ะรองกราบ1 ที่ ส าหรับประธาน ฯ กราบ

 

foot patch

Advertisements

Posted on กรกฎาคม 4, 2014, in บทความ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: